ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΕΕ

 

Εδώ θα βρείτε τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την Πολιτική των Μεταφορών.

(Τα αρχεία είναι σε μορφή pdf)

 1. ΟΔΗΓΙΑ 98/76/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Οκτωβρίου 1998 για τροποποίηση της οδηγίας 96/26/ΕΚ, περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών και αμοιβαίας αναγνωρίσεως των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που διευκολύνουν την πραγμάτωση του δικαιώματος εγκαταστάσεως των μεταφορέων αυτών στον τομέα των εσωτερικών και διεθνών μεταφορών
 2. Οδηγία 2006/1/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 2006για τη χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές
 3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 11/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Δεκεμβρίου 1997 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 684/92 για τη θέσπιση κοινών κανόνων στις διεθνείς μεταφορές επιβατών με πούλμαν και λεωφορεία
 4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 12/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Δεκεμβρίου 1997 για τον καθορισμό των όρων υπό τους οποίους γίνονται δεκτοί στις εθνικές οδικές μεταφορές επιβατών σε ένα κράτος μέλος μεταφορείς μη εγκατεστημένοι σε αυτό
 5. Έκτακτη παρέκκλιση από τα ελάχιστα όρια ανάπαυσης και τα μέγιστα όρια οδήγησης προκειμένου να βρεθεί κατάλληλος χώρος στάθμευσης
 6. Καταγραφή του χρόνου μετάβασης ενός οδηγού σε έναν τόπο που δεν είναι ο συνηθισμένος τόπος ανάληψης ή παράδοσης ενός οχήματος που εμπίπτει στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006
 7. Εντολή διακοπής διαλείμματος ή ημερήσιας ή εβδομαδιαίας ανάπαυσης προκειμένου να μετακινηθεί ένα όχημα προς τα εμπρός σε έναν τερματικό σταθμό, σε χώρους στάθμευσης ή σε χώρους των συνόρων.
 8. Καταγραφή του χρόνου οδήγησης από τους ψηφιακούς ταχογράφους όταν οι οδηγοί πραγματοποιούν μεταφορές με συχνές ή πολλαπλές στάσεις παράδοσης
 9. Έντυπο βεβαίωσης δραστηριοτήτων όπως ορίζει η απόφαση της Επιτροπής της 12ης Απριλίου 2007
 10. Καταγραφή του χρόνου που καταναλώνεται σε πορθμείο ή σιδηρόδρομο όπου ο οδηγός έχει στη διάθεσή του κλίνη ή κουκέτα
 11. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Σεπτεμβρίου 1998 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών και της οδηγίας 88/599/ΕΟΚ όσον αφορά την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 και (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85
 12. Οδηγία 2002/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2002 για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών