ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

 

Η ασφάλιση καλύπτει την αστική ευθύνη του κυρίου, του κατόχου και οιουδήποτε οδηγού έναντι τρίτων λόγω θανάτου ή σωματικής βλάβης ή ζημιών σε πράγματα περιλαμβανόμενης και της χρηματικής ικανοποιήσεως λόγω ψυχικής οδύνης ή ηθικής βλάβης.

Τα κατώτατα όρια ποσών μέχρι τα οποία φθάνει υποχρεωτικά η ευθύνη για αποζημίωση των θυμάτων από τις ασφαλιστικές εταιρείες, που ισχύουν σήμερα, είναι 150.000.000 δρχ. για περιπτώσεις σωματικών βλαβών και θανάτων και 30.000.000 δρχ. για περιπτώσεις υλικών ζημιών.

Σημειώνεται ότι θεωρούνται τρίτοι και κατά συνέπεια δικαιούνται αποζημιώσεως και οι επιβαίνοντες οχημάτων.

Ο ζημιωθείς αποζημιώνεται από την ασφαλιστική εταιρεία ακόμη και όταν υπάρχουν εξαιρέσεις στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή ενστάσεις από αυτό (π.χ. μη πληρωμή ασφαλίστρου από τον ασφαλισμένο).

Η επιλογή φερέγγυου ασφαλιστή αποτελεί μια ισχυρή εγγύηση για την εξασφάλιση των θυμάτων από αυτοκινητιστικά ατυχήματα.

Παρόλα αυτά δε σημαίνει ότι η εξασφάλιση αυτή ισχύει σε κάθε περίπτωση. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Επικουρικό Κεφάλαιο που αναλαμβάνει την καταβολή αποζημιώσεων στις παρακάτω περιπτώσεις:

Σε εκείνους που υφίστανται υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες από ανασφάλιστα αυτοκίνητα.

- Σε εκείνους που υφίστανται υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες από αυτοκίνητα που ήταν ασφαλισμένα σε εταιρείες, των οποίων ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας.

- Σε εκείνους που υφίστανται σωματικές βλάβες από άγνωστα αυτοκίνητα (περίπτωση εγκαταλείψεως θυμάτων).

- Σε εκείνους που υφίστανται ζημιές από αυτοκίνητα, που οδηγούνται από πρόσωπο το οποίο προκάλεσε το ατύχημα από πρόθεση.

Προαιρετική - πρόσθετη ασφάλιση.

Πέραν από την υποχρεωτική ασφάλιση, που αφορά τις ζημιές που προκαλούν σε τρίτους, οι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων, μπορούν να ασφαλίσουν και άλλους κινδύνους, που αφορούν το ίδιο το αυτοκίνητο. Η περίπτωση αυτή λέγεται Ασφάλιση Ιδίων Ζημιών ή όπως είναι περισσότερο γνωστή στους κατόχους αυτοκινήτων «μικτή». Οι κίνδυνοι αυτοί είναι:

- Η φωτιά (το ενδεχόμενο δηλαδή να υποστεί ζημιές το όχημα από ανάφλεξη, η οποία μπορεί να προέλθει από διάφορες αιτίες). Οι ασφαλιστικές εταιρείες σήμερα ασφαλίζουν ακόμη και φωτιά, που μπορεί να προέλθει από τρομοκρατικές ενέργειες.

- Η ασφάλιση σε περίπτωση απώλειας ενός οχήματος από κλοπή. Η κλοπή μπορεί να είναι ολική ή μερική. Στην περίπτωση αυτή αποζημιώνεται ο ιδιοκτήτης και για την αξία ολόκληρου του αυτοκινήτου, αλλά και για την αξία εξαρτημάτων του.

- Τέλος είναι δυνατόν να ασφαλισθεί ο κίνδυνος να υποσθεί το ίδιο το αυτοκίνητο υλικές ζημιές από διάφορες αιτίες (πρόσκρουση, σύγκρουση με δική του ευθύνη, πρόκληση ζημιών από άγνωστα αυτοκίνητα, όταν είναι σταθμευμένο, θραύση τζαμιών κλπ.).

Οι τρεις αυτές περιπτώσεις ασφαλίσεων αφορούν το ίδιο το αυτοκίνητο και δεν είναι υποχρεωτικές αλλά προαιρετικές· (τα ασφάλιστρα υπολογίζονται επί της πραγματικής αξίας των αυτοκινήτων και κάθε ασφαλιστική εταιρεία έχει δικά της τιμολόγια και όρους από τους οποίους διέπονται οι ασφαλίσεις αυτές).