01 Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας
02 Πιστοποιητικό ADR
03 Πιστοποιητικό Εθνικών & Διεθνών Μεταφορών

 

01 Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας

Σύμφωνα με το Π.Δ. 74 (ΦΕΚ Α' 112/18.6.2011) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) είναι αυτό το οποίο πιστοποιεί ότι ο συγκεκριμένος οδηγός έχει την απαιτούμενη αρχική επιμόρφωση ή περιοδική κατάρτιση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο διάταγμα αυτό και επομένως επιτρέπεται να οδηγεί συγκεκριμένης ή συγκεκριμένων κατηγοριών ή υποκατηγοριών οδικά οχήματα μεταφοράς επιβατών ή εμπορευμάτων, εφόσον κατέχει και ισχύουσα άδεια οδήγησης της συγκεκριμένης ή των συγκεκριμένων κατηγοριών ή υποκατηγοριών. Το Π.Ε.Ι. διακρίνεται σε 2 κατηγορίες:

 

 1. Π.Ε.Ι. Μεταφοράς Εμπορευμάτων (Φορτηγά)

  οι οδηγοί όταν οδηγούν οχήματα των υποκατηγοριών Γ1, Γ1+Ε ή των κατηγοριών Γ, Γ+Ε είναι υποχρεωμένοι, πέραν της απαιτούμενης άδειας οδήγησης να κατέχουν και ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων

 2. Π.Ε.Ι. Μεταφοράς Επιβατών (Λεωφορεία)

  οι οδηγοί όταν οδηγούν οχήματα των υποκατηγοριών Δ1, Δ1+Ε ή των κατηγοριών Δ, Δ+Ε είναι υποχρεωμένοι, πέραν της απαιτούμενης άδειας οδήγησης να κατέχουν και ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων

Σύμφωνα πάντα με το Π.Δ. 74 και με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για την «Δια Βίου Εκπαίδευση του Επαγγελματία» ανάλογα με το αν πρόκειται για νέο οδηγό (για κάποιον δηλαδή που αποκτά σήμερα το Δίπλωμα Οδήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας) ή για εν ενεργεία οδηγό το Π.Ε.Ι. διακρίνεται στο :

 

 1. Π.Ε.Ι. Αρχικής Επιμόρφωσης

  Αποκτάται ύστερα από επιτυχία στις επιπλέον (του Διπλώματος Οδήγησης) Θεωρητικές και Πρακτικές Εξετάσεις και υποχρεούνται να το κατέχουν όσοι απόκτησαν ή θα αποκτήσουν :

  α) Από 10 Σεπτεμβρίου του 2009 και μετά δίπλωμα των υποκατηγοριών Γ1, Γ1+Ε ή των κατηγοριών Γ, Γ+Ε.

  β) Από 10 Σεπτεμβρίου του 2008 και μετά δίπλωμα των υποκατηγοριών Δ1, Δ1+Ε ή των κατηγοριών Δ, Δ+Ε.

 2. Π.Ε.Ι. Περιοδικής Κατάρτισης

 3. Αποκτάται ύστερα από επιτυχή παρακολούθηση 35 ωρώνΘεωρητικής Εκπαίδευσης (χωρίς Εξετάσεις) και υποχρεούνται να το κατέχουν οι οδηγοί :
  α) των υποκατηγοριών Γ1, Γ1+Ε ή των κατηγοριών Γ, Γ+Ε από τις 9 Σεπτεμβρίου 2014 και μετά και εφόσον απόκτησαν Δίπλωμα Οδήγησης πριν από τις 9 Σεπτεμβρίου 2009.

  β) των υποκατηγοριών Δ1, Δ1+Ε ή των κατηγοριών Δ, Δ+Ε από τις 9 Σεπτεμβρίου 2013 και μετά και εφόσον απόκτησαν Δίπλωμα Οδήγησης πριν από τις 9 Σεπτεμβρίου 2008.
 

 

02 Πιστοποιητικό ADR

Αναγκαία προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος του οδηγού οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων είναι η κατοχή του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων, που προβλέπεται στο προσάρτημα της Eurwnai Συμφωνίας για τις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR), που κυρώθηκε με το Ν. 1741/87.

Οι Νομαρχιακές Υπηρεσίες Συγκοινωνιών χορηγούν το πιο πάνω πιστοποιητικό στους οδηγούς οχημάτων , οι οποίοι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 3 του Π.Δ. 355/94 :

 

 • Είναι απόφοιτοι Γ΄ τάξεως Γυμνασίου (ή ισότιμης σχολής) τουλάχιστον (*)
 • Είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης οχήματος Γ κατηγορίας.
 • Έχουν παρακολουθήσει κύκλο μαθημάτων επαγγελματικής κατάρτισης μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (σχολή Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε.).
 • Έχουν πετύχει σε σχετικές εξετάσεις που διενεργούνται από τις οικίες Νομαρχιακές Υπηρεσίες Συγκοινωνιών.
 • (*) Ειδικότερα για όσους έχουν ασκήσει το επάγγελμα του οδηγού οχήματος μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων για διάστημα 5 ετών πριν τις 15 Νοεμβρίου 1994, απαιτείται τουλάχιστον απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου.

   

  03 Πιστοποιητικό Εθνικών & Διεθνών Μεταφορών

  Πρίν από το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, ο επιτηδευματίας του οποίου η δραστηριότητα ήταν να μεταφέρει επιβάτες ή εμπορεύματα με όχημα Δημόσιας Χρήσης, μπορούσε να είναι μόνο ατομική επιχείρηση και να κατέχει τουλάχιστον μία άδεια οχήματος Δημόσιας Χρήσης. Αυτούς παλαιότερα τους αποκαλούσαμε αυ τοκινητιστές.

  Τώρα το επάγγελμα του μεταφορέα μπορεί να το ασκεί και ένωση προσώπων υπό μορφή εταιρείας, όπου δεν είναι απαραίτητο, οι εταίροι της να είναι αυτοκινητιστές.

  Σε κάθε εταιρεία που ιδρύεται με αντικείμενο την μεταφορά επιβατών ή αγαθών εκτός του νομού που εδρεύει η μεταφορική επιχείρηση, πρέπει να υπάρχει ένα τουλάχιστον άτομο το οποίο θα θεωρείται ως υπεύθυνος μεταφορών, και ο οποίος πρέπει να διαθέτει το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας.

  Αυτό διακρίνεται σε δύο τύπους: Εθνικών και Διεθνών Μεταφορών, και παρέχεται ύστερα από επιτυχία σε εξετάσεις που διοργανώνει τέσσερεις φορές το χρόνο η κάθε περιφέρεια της χώρας. Για να πάρει κανείς μέρος στις εξετάσεις αυτές, προαπαιτείται η παρακολούθηση ειδικού σεμιναρίου διάρκειας 30 ωρών για τις εθνικές μεταφορές και, 45 ωρώνγια τις διεθνείς μεταφορές.


  ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις απόκτησης Πιστοποιητικού Διεθνών Εμπορευματικών ή Επιβατικών Mεταφορών πρέπει να έχουμε προηγουμένως επιτύχει στις εξετάσεις Πιστοποιητικού Εθνικών Εμπορευματικών ή Επιβατικών μεταφορών.