Διπλώματα Οδήγησης - Έκδοση - Ανανέωση - Επέκταση διπλώματος

 

01
Έκδοση άδειας οδήγησης κατηγορίας Α' (αρχική ή επέκταση)
02
Έκδοση άδειας οδήγησης κατηγορίας Β' (αρχική ή επέκταση)
03 Χορήγηση ειδικής άδειας οδήγησης επιβατικού δημοσίας χρήσης (ταξι Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου)
04 Ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης (ταξι) Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου (που έχει χορηγηθεί πριν την ισχύ του ν.3109/2003 ΦΕΚ Α'38)
05 Χορήγηση αντιγραφού ειδικής άδειας οδήγησης επιβατικού δημοσίας χρήσης λόγω απώλειας ή φθοράς ή κλοπής
06 Επέκταση άδειας οδήγησης στην κατηγορία Γ΄
07 Επέκταση άδειας οδήσης στην κατηγορία Γ΄ + Ε΄
08 Επέκταση άδειας οδήγησης στην κατηγορία Δ΄
09 Επέκταση άδειας οδήσης στην κατηγορία Δ΄ + Ε΄
10 Ανανέωση άδειας οδήγησης
11 Αντικατάσταση άδειας οδήγησης με αντίστοιχη κοινοτικού τύπου
12 Έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης Ελληνικής ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. απώλειας ή κλοπής ή φθοράς ή αλλοίωσης
13 Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης από Η.Π.Α. Καναδά Αυστραλία Ιαπωνία Ν. Αφρική και Ν. Κορέα σε αντίστοιχη Ελληνική
14 Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης από κράτος μέλος της Ε.Ε. σε Ελληνική χωρίς ιατρική θεωρητική και πρακτική εξέταση
15 Μετατροπή άδειας οδήγησης διπλωματικού υπαλλήλου σε Ελληνική (κατηγορίας Α΄ Β΄ ή Β΄ + Ε΄ ή υποκατηγορίας Α1 ή Β1)
16 Περιορισμός κατηγοριών άδειας οδήγησης χωρίς θεωρητική και πρακτική εξέταση
17 ΕΛΠΑ - Αν ταξιδέψετε με αυτοκίνητο στο εξωτερικό
18 Ιατρική εξέταση υποψηφίων οδηγών (Πρωτοβάθμια - Δευτεροβάθμια)
19 Εθνικό ίδρυμα αποκατάστασης ανάπηρων Ηνίοχος κέντρο αξιολόγησης ικανότητας και προετοιμασίας οδήγησης ΑΜΕΑ
20 Ατομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ)

 

01 Έκδοση άδειας οδήγησης κατηγορίας Α' (αρχική ή επέκταση)

Αρμόδια Υπηρεσία
Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.
Προϋποθέσεις
● Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
● Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε.(συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).
● Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του για άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας ισχύος μέχρι 25kW ή με λόγο ισχύος προς βάρος μέχρι 0,16kW/kg ή το 21ο έτος της ηλικίας του για άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας οποιασδήποτε ισχύος ή λόγου ισχύος προς βάρος.
● Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την κατηγορία Α΄.
● Να επιτύχει σε θεωρητική και πρακτική εξέταση, μετά από υποχρεωτική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
● Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο)
● Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (Αν από τα έγγραφα αυτά δεν προκύπτει η ηλικία του ενδιαφερόμενου, τότε κατατίθεται υποχρεωτικά και οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο στοιχείο, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, πιστοποιητικό γέννησης κλπ., από το οποίο να προκύπτει η ηλικία του.)
● Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι έλληνας υπήκοος, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης ή 95 ημέρες αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν, και να εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και την ημέρα παραλαβής της ελληνικής άδειας οδήγησης
● Δύο πρόσφατες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (έγχρωμες)
● Δύο πιστοποιητικά υγείας (ένα παθολόγου και ένα οφθαλμιάτρου) ή πρακτικό ΔΙΕ, κατά περίπτωση (Απαιτούνται δύο παράβολα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας των 45  ευρώ, (ΠΔ 233,ΦΕΚ 238/9-11-2006, Τεύχος Α),  υπέρ του ειδικού λογαριασμού του ν.δ. 638/1970), και 4 φωτογραφίες. Οι γιατροί πρέπει να είναι συμβεβλημένοι με την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών. Το δικαιολογητικό αυτό δεν απαιτείται αν ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης οποιασδήποτε κατηγορίας ή υποκατηγορίας.)
● Παράβολο Δημοσίου Ταμείου 6 Ευρώ
● Αποδεικτικό Δημοσίου Ταμείου για την είσπραξη παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφορών υπέρ τρίτων, των 18 ευρώ για αρχική χορήγηση και των 27,02 ευρώ για επέκταση στην κατηγορία Α'
● Φωτοαντίγραφο της τυχόν κατεχόμενης άδειας οδήγησης και επίδειξη του πρωτοτύπου
Διαδικασία
● Η αίτηση υποβάλλεται στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.
● Σε περίπτωση επέκτασης ισχύουσας άδειας οδήγησης στην κατηγορία Α΄, χορηγείται νέο έντυπο ταυτάριθμο με το προηγούμενο, το οποίο κατατίθεται υποχρεωτικά για να ακυρωθεί.
● Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται, κατά την παραλαβή της άδειας, να καταθέσουν την τυχόν κατεχόμενη άδεια οδήγησης μοτοποδηλάτου, η οποία στέλνεται στην Υπηρεσία Τροχαίας που την εξέδωσε.
● Μετά τη συμπλήρωση δύο ετών από τη χορήγηση άδειας οδήγησης μοτοσυκλέτας ισχύος μέχρι 25 kW ή με λόγο ισχύος προς βάρος μέχρι 0,16 kW/kg ο κάτοχός της μπορεί να οδηγεί μοτοσυκλέτες οποιασδήποτε ισχύος ή λόγου ισχύος προς βάρος.
● Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος κατέχει και άλλη άδεια οδήγησης, ελληνικής ή κράτους μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών της Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν), αυτή κατατίθεται υποχρεωτικά, προκειμένου να του χορηγηθεί άλλη, στην οποία θα ενσωματωθούν όλες οι κατηγορίες και υποκατηγορίες που δικαιούται.
Διάρκεια έκδοσης της πράξης
Εξαρτάται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α.

 

02 Έκδοση άδειας οδήγησης κατηγορίας Β' (αρχική ή επέκταση)

Αρμόδια Υπηρεσία
Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.
Προϋποθέσεις
● Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
● Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε.(συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).
● Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
● Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την κατηγορία Β΄.
● Να επιτύχει σε θεωρητική και πρακτική εξέταση, μετά από υποχρεωτική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
● Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο)
● Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (Αν από τα έγγραφα αυτά δεν προκύπτει η ηλικία του ενδιαφερόμενου, τότε κατατίθεται υποχρεωτικά και οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο στοιχείο, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, πιστοποιητικό γέννησης κλπ., από το οποίο να προκύπτει η ηλικία του.)
● Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι έλληνας υπήκοος, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης ή 95 ημέρες αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν, και να εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και την ημέρα παραλαβής της ελληνικής άδειας οδήγησης
● Δύο πρόσφατες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (έγχρωμες)
● Δύο πιστοποιητικά υγείας (ένα παθολόγου και ένα οφθαλμιάτρου) ή πρακτικό ΔΙΕ, κατά περίπτωση (Απαιτούνται δύο παράβολα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας των 45 ευρώ, (ΠΔ 233,ΦΕΚ 238/9-11-2006, Τεύχος Α), υπέρ του ειδικού λογαριασμού του ν.δ. 638/1970, και 4 φωτογραφίες. Οι γιατροί πρέπει να είναι συμβεβλημένοι με την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών. Το δικαιολογητικό αυτό δεν απαιτείται αν ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης οποιασδήποτε κατηγορίας ή υποκατηγορίας.)
● Παράβολο Δημοσίου Ταμείου 6 Ευρώ
● Αποδεικτικό Δημοσίου Ταμείου για την είσπραξη παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφορών υπέρ τρίτων, των 18 ευρώ για αρχική χορήγηση και των 27,02 ευρώ για επέκταση στην κατηγορία Β'
● Φωτοαντίγραφο της τυχόν κατεχόμενης άδειας οδήγησης και επίδειξη του πρωτοτύπου
Διαδικασία
● Η αίτηση υποβάλλεται στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.
● Σε περίπτωση επέκτασης ισχύουσας άδειας οδήγησης στην κατηγορία Β΄, χορηγείται νέο έντυπο ταυτάριθμο με το προηγούμενο, το οποίο κατατίθεται υποχρεωτικά για να ακυρωθεί.
● Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος κατέχει και άλλη άδεια οδήγησης, ελληνικής ή κράτους μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών της Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν), αυτή κατατίθεται υποχρεωτικά, προκειμένου να του χορηγηθεί άλλη, στην οποία θα ενσωματωθούν όλες οι κατηγορίες και υποκατηγορίες που δικαιούται.
Διάρκεια έκδοσης της πράξης
Εξαρτάται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α.


03 Χορήγηση ειδικής άδειας οδήγησης επιβατικού δημοσίας χρήσης (ταξι Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου)

 

Αρμόδια Υπηρεσία
Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.
Προϋποθέσεις
● Να είναι τουλάχιστον 21 ετών.
● Να μην υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., του δημοσίου τομέα του Ν.1256/1982(Α΄65) όπως ισχύει κάθε φορά.
● Να μην έχει συνταξιοδοτηθεί ως άμεσα ασφαλισμένος από οποιοδήποτε ταμείο ή το Δημόσιο (εξαιρούνται της απαγόρευσης οι συνταξιούχοι που δεν έχουν συμπληρώσει το 65 έτος εφόσον συγγενής α΄ βαθμού ή σύζυγος έχει πλήρη κυριότητα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο με έδρα δημοτικό διαμέρισμα ή διοικητική μονάδα με πληθυσμό 1.000 κατοίκους κατά την τελευταία γενική απογραφή. Στην περίπτωση αυτή προσκομίζεται η άδεια κυκλοφορίας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).
● Να μην έχει εξαρτημένη σχέση εργασίας με φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου.
● Να μην ασκεί κανένα άλλο επάγγελμα.
● Να μην έχει τιμωρηθεί από Πειθαρχικό Συμβούλιο για οδήγηση ή χρησιμοποίηση παράνομου Ταξί.
● Να κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης τουλάχιστον Β΄ κατηγορία για οδήγηση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή Β΄ κατηγορία η οποία χαρακτηριζόταν στο παρελθόν ως επαγγελματική.
● Να μην έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για ένα από τα αδικήματα του άρθρου 17 του Ν.3109/2003 με την επιφύλαξη του άρθρου 14 παραγρ. 2δ. του Π.Δ.243/1987 και Π.Δ.244/1987. Το κώλυμα παύει να υπάρχει αν η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ανεστάλη ή αν ο καταδικασθείς απολύθηκε υπό όρων ή αν παρήλθε δεκαετία από την έκτιση της επιβληθείσας ποινής ή αν χαρίστηκε η ποινή ή ήρθησαν οι κάθε είδους νόμιμες συνέπειες ποινής που έχει επιβληθεί και εκτιθεί.
● Να επιτύχει στην ειδική γραπτή εξέταση σε θέματα κανονισμού ΕΔΧ αυτ/των σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
● Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο)
● Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες.
● Παράβολο Δημοσίου Ταμείου 30 ΕΥΡΩ σε διπλότυπο.
● Επικυρωμένο αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος, ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος.
● Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.
● Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας οδήγησης τουλάχιστον Β΄ κατηγορίας για οδήγηση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή τουλάχιστον Β΄ κατηγορίας η οποία χαρακτηριζόταν στο παρελθόν σαν επαγγελματική ή επίδειξη της πρωτοτύπου.
Διαδικασία
Σε περίπτωση που ενδιαφερόμενος δεν είναι κάτοχος της παραπάνω άδειας τότε, απαιτείται οπωσδήποτε να κατέχει άδεια οδήγησης αυτοκινήτου της κατηγορίας Β. Στη δεύτερη αυτή περίπτωση ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να προσκομίσει και πιστοποιητικά υγείας από συμβεβλημένους με την υπηρεσία μας γιατρούς, προσκομίζοντας σ' αυτούς (παθολόγο, οφθαλμίατρο) παράβολο σαραντα πέντε (45) ΕΥΡΩ ανά γιατρό ή συνολικής αξίας ενενήντα (90) ΕΥΡΩ από την Εθνική Τράπεζα, δύο φωτογραφίες και το βιβλιάριο υγείας. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος, πέραν της ειδικής (γραπτής) εξέτασης που προβλέπει ο κανονισμός των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, εξετάζεται ταυτόχρονα (γραπτά) και στο ερωτηματολόγιο τρία (3) «Ερωτηματολόγιο Εξέτασης Τεχνικών Γνώσεων Υποψηφίων Οδηγών»
Διάρκεια έκδοσης της πράξης
Εξαρτάται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α.


04 Ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης (ταξι) Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου (που έχει χορηγηθεί πριν την ισχύ του ν.3109/2003 ΦΕΚ Α'38)

 

Αρμόδια Υπηρεσία
Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.
Προϋποθέσεις
● Να μην ασκεί άλλο επάγγελμα η επιχείρηση πλην του οδηγού.
● Να μην υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο δημόσιο ή σε φορείς δημοσίου τομέα όπως αυτοί καθορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 6 Ν. 1256/82, όπως ισχύει.
● Να μην έχει εξαρτημένη σχέση εργασίας με ΚΤΕΛ.
● Να μην παίρνει σύνταξη από κανένα Ασφαλιστικό Ταμεία, ούτε από το Δημόσιο.
● Να μην έχει τιμωρηθεί από Πειθαρχικό Συμβούλιο για οδήγηση ή χρησιμοποίηση παράνομου Ταξί.
● Να κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης τουλάχιστον Β κατηγορίας για οδήγηση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ή τουλάχιστον Β κατηγορίας η οποία χαρακτηριζόταν στο παρελθόν ως επαγγελματική.
● Να μην έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για ένα από τα αδικήματα του άρθρου 14 του Π.Δ. 243/1987, Π.Δ. 244/1987 και Π.Δ. 348/1997 σε συνδυασμό με του άρθρου 17 του Ν.3109/2003.
Το κώλυμα παύει να υπάρχει αν η εκτέλεση της ποινής, που επιβλήθηκε ανεστάλη ή αν ο καταδικασθείς απολύθηκε υπό όρων ή αν παρήλθε δεκαετία από την έκτιση της επιβληθείσας ποινής ή αν χαρίστηκε η ποινή ή ήρθησαν οι κάθε είδους νόμιμες συνέπειες ποινής που έχει επιβληθεί και εκτιθεί.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
● Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο)
● Αντίγραφο Ποινικού μητρώου γενικής χρήσης
● Επίδειξη ισχύουσας άδειας οδήγησης τουλάχιστον Β κατηγορίας για οδήγηση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ή τουλάχιστον Β κατηγορίας και κατάθεση απλής φωτοτυπίας της άδειας
● Γραμμάτιο είσπραξης δημοσίου ταμείου 30 ΕΥΡΩ σε διπλότυπο
● Προσκόμιση ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου
● Απλή φωτοτυπία ειδικής άδειας οδήγησης
Διαδικασία
Η ανανέωση της άδειας γίνεται από την υπηρεσία που έχει εκδοθεί ή επεκταθεί η άδεια κάθε πέντε (5) χρόνια. Η ανανέωση πρέπει να γίνει δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν τη λήξη της άδειας. Σε περίπτωση που έχει παρέλθει εξάμηνο και μέχρι τη συμπλήρωση πενταετίας ο κάτοχος της άδειας προκειμένου να την ανανεώσει καταβάλλει πενταπλάσιο παράβολο (150 ΕΥΡΩ). Εάν έχει παρέλθει πενταετία από την λήξη ο κάτοχός της υποβάλλεται σε ειδική γραπτή επανεξέταση σε θέματα κανονισμού E.Δ.X. αυτοκινήτων, τεχνικά, πρώτες βοήθειες και τοπικά. Στην περίπτωση αυτή η άδεια ισχύει μόνο για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, που έγινε η επαναχορήγηση.
Διάρκεια έκδοσης της πράξης
Εξαρτάται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α.


 

 

05 Χορήγηση αντιγραφού ειδικής άδειας οδήγησης επιβατικού δημοσίας χρήσης (ταξί Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου) λόγω απώλειας ή φθοράς ή κλοπής

 

Αρμόδια Υπηρεσία
Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.
Προϋποθέσεις
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
● Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο)
● Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία
● Η παλαιά φθαρμένη άδεια
● Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής βεβαίωση Αστυνομικής Αρχής που θα δηλώνει το γεγονός
Διαδικασία
Το αντίγραφο της ειδικής άδειας χορηγείται είτε από την Υπηρεσία που τη χορήγησε είτε από την Υπηρεσία από την οποία έγινε η επέκταση.
Διάρκεια έκδοσης της πράξης

Εξαρτάται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α.

 

 

06 Επέκταση άδειας οδήγησης στην κατηγορία Γ΄

Αρμόδια Υπηρεσία
Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.
Προϋποθέσεις
● Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
● Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε.(συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).
● Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Β΄ τουλάχιστον.
● Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του για άδεια οδήγησης οχημάτων με ανώτατο επιτρεπόμενο βάρος κατώτερο ή ίσο με 7,5 τόνους ή το 21ο έτος της ηλικίας του για άδεια οδήγησης οχημάτων οποιουδήποτε βάρους. 'Αδεια οδήγησης κατηγορίας Γ΄, για οχήματα οποιουδήποτε βάρους, χορηγείται και σε πρόσωπα τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον κατέχουν πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης οδηγού οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων, το οποίο έχει εκδοθεί από κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή από τα κράτη Νορβηγία, Ισλανδία ή Λιχτενστάιν
● Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την κατηγορία Γ'.
● Να επιτύχει σε θεωρητική και πρακτική εξέταση, μετά από θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
● Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο)
● Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (Αν από τα έγγραφα αυτά δεν προκύπτει η ηλικία του ενδιαφερόμενου, τότε κατατίθεται υποχρεωτικά και οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο στοιχείο, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, πιστοποιητικό γέννησης κλπ., από το οποίο να προκύπτει η ηλικία του).
● Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι έλληνας υπήκοος, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης ή 95 ημέρες αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν, και να εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και την ημέρα παραλαβής της ελληνικής άδειας οδήγησης
● Δύο πρόσφατες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (έγχρωμες)
● Δύο πιστοποιητικά υγείας (ένα παθολόγου και ένα οφθαλμιάτρου) ή πρακτικό ΔΙΕ, κατά περίπτωση (Απαιτούνται δύο παράβολα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας των 45 ευρώ, (ΠΔ 233,ΦΕΚ 238/9-11-2006, Τεύχος Α), υπέρ του ειδικού λογαριασμού του ν.δ. 638/1970 και 4 φωτογραφίες. Οι γιατροί πρέπει να είναι συμβεβλημένοι με την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών. Το δικαιολογητικό αυτό δεν απαιτείται αν ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Β' και ισχύουσας άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Δ΄)
● Παράβολο Δημοσίου Ταμείου 6 ευρώ
● Αποδεικτικό Δημοσίου Ταμείου για την είσπραξη παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφορών υπέρ τρίτων, των 108,15 ευρώ
● Φωτοαντίγραφο κατεχόμενης άδειας οδήγησης και επίδειξη του πρωτοτύπου
Διαδικασία
● Η αίτηση υποβάλλεται στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.
● Για την επέκταση ισχύουσας άδειας οδήγησης στην κατηγορία Γ΄, χορηγείται νέο έντυπο ταυτάριθμο με το προηγούμενο, το οποίο κατατίθεται υποχρεωτικά για να ακυρωθεί.
● Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος κατέχει και άλλη άδεια οδήγησης, ελληνικής ή κράτους μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών της Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν), αυτή κατατίθεται υποχρεωτικά, προκειμένου να του χορηγηθεί άλλη, στην οποία θα ενσωματωθούν όλες οι κατηγορίες και υποκατηγορίες που δικαιούται.
Διάρκεια έκδοσης της πράξης
Εξαρτάται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α.

 

07 Επέκταση άδειας οδήσης στην κατηγορία Γ΄ + Ε΄

Αρμόδια Υπηρεσία
Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.
Προϋποθέσεις
● Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
● Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν)
● Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Γ΄ τουλάχιστον.
● Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του για άδεια οδήγησης οχημάτων με ανώτατο επιτρεπόμενο βάρος κατώτερο ή ίσο με 7,5 τόνους ή το 21ο έτος της ηλικίας του για άδεια οδήγησης οχημάτων οποιουδήποτε βάρους.'Αδεια οδήγησης κατηγορίας Γ΄+Ε΄, για οχήματα οποιουδήποτε βάρους, χορηγείται και σε πρόσωπα τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον κατέχουν πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης οδηγού οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων, το οποίο έχει εκδοθεί από κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή από τα κράτη Νορβηγία, Ισλανδία ή Λιχτενστάιν
● Να επιτύχει σε πρακτική εξέταση, μετά από υποχρεωτική πρακτική εκπαίδευση.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
● Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο)
● Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (Αν από τα έγγραφα αυτά δεν προκύπτει η ηλικία του ενδιαφερόμενου, τότε κατατίθεται υποχρεωτικά και οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο στοιχείο, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, πιστοποιητικό γέννησης κλπ., από το οποίο να προκύπτει η ηλικία του.)
● Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι έλληνας υπήκοος, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης ή 95 ημέρες αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν, και να εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και την ημέρα παραλαβής της ελληνικής άδειας οδήγησης.
● Δύο πρόσφατες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (έγχρωμες)
● Παράβολο Δημοσίου Ταμείου 6 ευρώ
● Αποδεικτικό Δημοσίου Ταμείου για την είσπραξη παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφορών υπέρ τρίτων, των 108,15 ευρώ
● Φωτοαντίγραφο της τυχόν κατεχόμενης άδειας οδήγησης και επίδειξη του πρωτοτύπου
Διαδικασία
● Η αίτηση υποβάλλεται στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.
● Για την επέκταση ισχύουσας άδειας οδήγησης στην κατηγορία Γ΄+Ε΄, χορηγείται νέο έντυπο ταυτάριθμο με το προηγούμενο, το οποίο κατατίθεται υποχρεωτικά για να ακυρωθεί.
● Ο κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης Γ΄+Ε΄ μπορεί να οδηγεί και οχήματα της κατηγορίας Β΄+Ε΄.
● Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος κατέχει και άλλη άδεια οδήγησης, ελληνικής ή κράτους μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών της Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν), αυτή κατατίθεται υποχρεωτικά, προκειμένου να του χορηγηθεί άλλη, στην οποία θα ενσωματωθούν όλες οι κατηγορίες και υποκατηγορίες που δικαιούται.
Διάρκεια έκδοσης της πράξης
Εξαρτάται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α.

 

08 Επέκταση άδειας οδήγησης στην κατηγορία Δ΄


Αρμόδια Υπηρεσία
Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.
Προϋποθέσεις
● Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
● Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε.(συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).
● Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Β΄, τουλάχιστον.
● Να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.
● Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την κατηγορία Δ'.
● Να επιτύχει σε θεωρητική και πρακτική εξέταση, μετά από υποχρεωτική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.
● Να έχει προϋπηρεσία ενός έτους, τουλάχιστον, σε οδήγηση φορτηγού αυτοκινήτου (κατηγορίας Γ΄ ή Γ΄+Ε΄) κατά τη διάρκεια του οποίου να έχει πραγματοποιήσει 120 ημερομίσθια, τουλάχιστον. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν έχει τέτοια προϋπηρεσία του χορηγείται άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ΄ για οδήγηση μέχρι ακτίνας 50 χιλιομέτρων.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
● Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο)
● Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (Αν από τα έγγραφα αυτά δεν προκύπτει η ηλικία του ενδιαφερόμενου, τότε κατατίθεται υποχρεωτικά και οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο στοιχείο, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, πιστοποιητικό γέννησης κλπ., από το οποίο να προκύπτει η ηλικία του)
● Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι έλληνας υπήκοος, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης ή 95 ημέρες αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν, και να εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και την ημέρα παραλαβής της ελληνικής άδειας οδήγησης
● Δύο πρόσφατες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (έγχρωμες)
Δύο πιστοποιητικά υγείας (ένα παθολόγου και ένα οφθαλμιάτρου) ή πρακτικό ΔΙΕ, κατά περίπτωση (Απαιτούνται δύο παράβολα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας των 45 ευρώ, (ΠΔ 233,ΦΕΚ 238/9-11-2006, Τεύχος Α), υπέρ του ειδικού λογαριασμού του ν.δ. 638/1970 και 4 φωτογραφίες. Οι γιατροί πρέπει να είναι συμβεβλημένοι με την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών. Το δικαιολογητικό αυτό δεν απαιτείται αν ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Β΄ για οδήγηση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Γ΄, Γ΄+Ε΄ ).
● Παράβολο Δημοσίου Ταμείου 6 Ευρώ
● Αποδεικτικό Δημοσίου Ταμείου για την είσπραξη παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφορών υπέρ τρίτων, των 108,15 ευρώ
● Φωτοαντίγραφο της τυχόν κατεχόμενης άδειας οδήγησης και επίδειξη του πρωτοτύπου
● Αποδεικτικά στοιχεία για την περίπτωση ύπαρξης προϋπηρεσίας σε οδήγηση φορτηγού αυτοκινήτου (κατηγορίας Γ΄ ή Γ΄+Ε΄) {Για οδηγό ασφαλισμένο στο Ι.Κ.Α. τα προβλεπόμενα, από τις οικείες διατάξεις και εγκυκλίους, στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος είχε την ιδιότητα του οδηγού και ασκούσε για 12 μήνες (αθροιστικά) το επάγγελμα του οδηγού και πραγματοποίησε, στο ίδιο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον 120 ημερομίσθια (αθροιστικά) σε οχήματα κατηγοριών Γ΄, Γ΄+Ε΄.
Για οδηγό ο οποίος οδηγούσε το δικό του όχημα (ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης): Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, που υπογράφει ο ίδιος, από την οποία να προκύπτουν οι παραπάνω προϋποθέσεις των 12 μηνών, των 120 ημερομισθίων, και η κατηγορία του οχήματος που οδηγούσε (Γ΄, Γ΄+Ε΄) (συμπλήρωση στο παρόν έντυπο). Μαζί με την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος που οδηγούσε, από την οποία να προκύπτει η ιδιοκτησία του από τον ενδιαφερόμενο.
Για οδηγό του Δημοσίου ή Δήμου ή Κοινότητας ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Επιχείρησης ή Οργανισμού του ευρύτερου δημόσιου τομέα: Σχετική βεβαίωση της Υπηρεσίας του ενδιαφερομένου.
Για οδηγούς ιερείς ή μοναχούς ή μοναχές, οι οποίοι οδηγούν οχήματα της Εκκλησίας ή Ιερών Μονών: Σχετική βεβαίωση του επικεφαλής της αρμόδιας εκκλησιαστικής Αρχής ή του/της επικεφαλής της Ιεράς Μονής στην οποία ανήκει ο ενδιαφερόμενος. Μαζί με την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος που οδηγούσε, από την οποία να προκύπτει ο ιδιοκτήτης.
Για οδηγό (πολιτικό ή στρατεύσιμο προσωπικό) που πραγματοποίησε την προϋπηρεσία ή υπηρεσία του στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις: Σχετική βεβαίωση του διοικητή της μονάδας του ενδιαφερομένου.
Για οδηγό που πραγματοποίησε την προϋπηρεσία ή υπηρεσία του στην αλλοδαπή: Σχετική βεβαίωση του εργοδότη του, από την οποία να προκύπτουν οι προϋποθέσεις των 12 μηνών και των 120 ημερομίσθιων καθώς και κατηγορία του οχήματος που οδηγούσε (Γ΄, Γ΄+Ε΄), θεωρημένη από το εκεί ελληνικό προξενείο, καθώς και μετάφρασή της από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από δικηγόρο.
Για οδηγό που οδηγούσε όχημα, κατηγορίας Γ΄, Γ΄+Ε΄, το οποίο κυκλοφορεί στο όνομα του πατέρα ή της μητέρας ή του παιδιού του/της καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ο εργοδότης δεν υποχρεούται να τον/την ασφαλίσει στο Ι.Κ.Α.: Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, που υπογράφει ο ιδιοκτήτης του οχήματος, από την οποία να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των 12 μηνών και των 120 ημερομισθίων καθώς και το είδος του οχήματος που οδηγούσε ο ενδιαφερόμενος (Γ΄, Γ΄+Ε΄). Μαζί με την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος που οδηγούσε, από την οποία να προκύπτει ο ιδιοκτήτης του)
Διαδικασία
● Η αίτηση υποβάλλεται στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.
● Για την επέκταση ισχύουσας άδειας οδήγησης στην κατηγορία Δ', χορηγείται νέο έντυπο ταυτάριθμο με το προηγούμενο, το οποίο κατατίθεται υποχρεωτικά για να ακυρωθεί.
● Αν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει ασκήσει το επάγγελμα του οδηγού φορτηγού αυτοκινήτου (κατηγορία Γ΄ ή Γ΄+Ε΄) για 12 μήνες και δεν έχει πραγματοποιήσει στο ίδιο χρονικό διάστημα τουλάχιστον 120 ημερομίσθια, του χορηγείται άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ΄ για οδήγηση μέχρι ακτίνας 50 χιλιομέτρων. Η άρση του ανωτέρω περιορισμού γίνεται όταν ο ενδιαφερόμενος αποκτήσει υπηρεσία οδήγησης φορτηγού (κατηγορίας Γ΄ ή Γ΄+Ε΄) ή λεωφορείου (κατηγορία Δ΄ ή Δ΄+Ε΄) ακτίνας μέχρι 50 χλμ. για 12 μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 120 ημερομίσθια τουλάχιστον.
● Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος κατέχει και άλλη άδεια οδήγησης, ελληνικής ή κράτους μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών της Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν), αυτή κατατίθεται υποχρεωτικά, προκειμένου να του χορηγηθεί άλλη, στην οποία θα ενσωματωθούν όλες οι κατηγορίες και υποκατηγορίες που δικαιούται.
Διάρκεια έκδοσης της πράξης
Εξαρτάται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α.


09 Επέκταση άδειας οδήσης στην κατηγορία Δ΄ + Ε΄

Αρμόδια Υπηρεσία
Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.
Προϋποθέσεις
● Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
● Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας Ισλανδίας και Λιχτενστάιν)
● Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Δ' τουλάχιστον.
● Να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.
● Να επιτύχει σε πρακτική εξέταση, μετά από υποχρεωτική πρακτική εκπαίδευση.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
● Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο).
● Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (Αν από τα έγγραφα αυτά δεν προκύπτει η ηλικία του ενδιαφερόμενου, τότε κατατίθεται υποχρεωτικά και οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο στοιχείο, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, πιστοποιητικό γέννησης κλπ., από το οποίο να προκύπτει η ηλικία του).
● Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι έλληνας υπήκοος, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης ή 95 ημέρες αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν, και να εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και την ημέρα παραλαβής της ελληνικής άδειας οδήγησης.
● Δύο πρόσφατες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (έγχρωμες).
● Φωτοαντίγραφο της τυχόν κατεχόμενης άδειας οδήγησης και επίδειξη του πρωτοτύπου.
● Παράβολο Δημοσίου Ταμείου 6 ευρώ.
● Αποδεικτικό Δημοσίου Ταμείου για την είσπραξη παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφορών υπέρ τρίτων, των 108,15 ευρώ.
Διαδικασία
● Η αίτηση υποβάλλεται στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.
● Για την επέκταση ισχύουσας άδειας οδήγησης στην κατηγορία Δ΄+Ε΄, χορηγείται νέο έντυπο ταυτάριθμο με το προηγούμενο, το οποίο κατατίθεται υποχρεωτικά για να ακυρωθεί.
● Η κατοχή άδειας οδήγησης Δ΄ κατηγορίας για ακτίνα μέχρι 50 χλμ. συνεπάγεται κατηγορία Δ΄+Ε΄ για ακτίνα μέχρι 50 χλμ. μόνο, ενώ η κατοχή άδειας οδήγησης Δ΄ κατηγορίας για απεριόριστες διαδρομές συνεπάγεται κατηγορία Δ΄+Ε΄ για απεριόριστες διαδρομές.
● Η χορήγηση άδειας οδήγησης κατηγορίας Δ΄+Ε΄ γίνεται χωρίς θεωρητική και πρακτική εξέταση, αν ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης των κατηγοριών Γ΄+Ε΄ και Δ΄ (αθροιστικά).
● Ο κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Δ΄+Ε΄ μπορεί να οδηγεί και οχήματα της κατηγορίας Β' +Ε' .
● Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος κατέχει και άλλη άδεια οδήγησης, ελληνικής ή κράτους μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών της Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν), αυτή κατατίθεται υποχρεωτικά, προκειμένου να του χορηγηθεί άλλη, στην οποία θα ενσωματωθούν όλες οι κατηγορίες και υποκατηγορίες που δικαιούται.
Διάρκεια έκδοσης της πράξης
Εξαρτάται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α.

 

10 Ανανέωση άδειας οδήγησης

Αρμόδια Υπηρεσία
Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.
Προϋποθέσεις
● Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
● Να είναι κάτοχος άδειας οδήγησης ελληνικής ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν
● Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, Ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν)
● Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για κάθε κατηγορία άδειας οδήγησης.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
● Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο)
● Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
● Αποδεικτικό Δημοσίου Ταμείου για την είσπραξη παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφορών υπέρ τρίτων, των 18 ευρώ
● Κατεχόμενη άδεια οδήγησης. Αν πρόκειται για άδεια κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν, απαιτείται μετάφρασή της από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από δικηγόρο
● Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι έλληνας υπήκοος, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης ή 95 ημέρες αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν, και να εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και την ημέρα παραλαβής της ελληνικής άδειας οδήγησης
● Δύο πρόσφατες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (έγχρωμες)
● Δύο πιστοποιητικά υγείας (ένα παθολόγου και ένα οφθαλμίατρου) ή πρακτικό ΔΙΕ, κατά περίπτωση (Απαιτούνται δύο παράβολα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας των 45 ευρώ, (ΠΔ 233,ΦΕΚ 238/9-11-2006, Τεύχος Α), υπέρ του ειδικού λογαριασμού του ν.δ. 638/1970 και 4 φωτογραφίες. Οι γιατροί πρέπει να είναι συμβεβλημένοι με την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών)
Διαδικασία
● Η αίτηση υποβάλλεται στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.
● Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος κατέχει και άλλη άδεια οδήγησης ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών της Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν) αυτή κατατίθεται υποχρεωτικά προκειμένου να του χορηγηθεί άλλη στην οποία θα ενσωματωθούν όλες οι κατηγορίες και υποκατηγορίες που δικαιούται.
Διάρκεια έκδοσης της πράξης
Εξαρτάται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α.

 

11 Αντικατάσταση άδειας οδήγησης με αντίστοιχη κοινοτικού τύπου.

Αρμόδια Υπηρεσία
Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.
Προϋποθέσεις
● Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
● Να είναι κάτοχος ελληνικής άδειας οδήγησης οποιασδήποτε κατηγορίας ή υποκατηγορίας, παλαιού τυπου.
● Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν)
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
● Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο)
● Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
● Κατεχόμενη άδεια οδήγησης παλαιού τύπου, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ (Αν δεν ισχύει η προς αντικατάσταση άδεια οδήγησης πρέπει να προσκομιστούν και τα δικαιολογητικά: α) πιστοποιητικά υγείας παθολόγου και οφθαλμιάτρου, συμβεβλημένων με την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών ή πρακτικό ΔΙΕ, κατά περίπτωση (απαιτούνται δύο παράβολα των 45 ευρώ, (ΠΔ 233,ΦΕΚ 238/9-11-2006, Τεύχος Α),, υπέρ του ειδικού λογαριασμού του ν.δ. 638/1970, από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας και 4 φωτογραφίες), β) Αποδεικτικό Δημοσίου Ταμείου για την είσπραξη παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφορών υπέρ τρίτων, των 18 ΕΥΡΩ.)
● Δύο πρόσφατες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (έγχρωμες).
● Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι έλληνας υπήκοος, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης ή 95 ημέρες αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν, και να εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και την ημέρα παραλαβής της ελληνικής άδειας οδήγησης
Διαδικασία
● Η αίτηση υποβάλλεται στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.
● Αν η ισχύς της προς αντικατάσταση άδειας οδήγησης έχει λήξει, η νέα άδεια παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο αφού προηγουμένως γίνει η ανανέωσή της.
● Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος κατέχει και άλλη άδεια οδήγησης, ελληνικής ή κράτους μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών της Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν), αυτή κατατίθεται υποχρεωτικά, προκειμένου να του χορηγηθεί άλλη, στην οποία θα ενσωματωθούν όλες οι κατηγορίες και υποκατηγορίες που δικαιούται
Διάρκεια έκδοσης της πράξης
Εξαρτάται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α.

 


12 Έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης Ελληνικής ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. απώλειας ή κλοπής ή φθοράς ή αλλοίωσης

Αρμόδια Υπηρεσία
Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.
Προϋποθέσεις
● Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
● Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος-μέλος της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, ή από τη Νορβηγία, Ισλανδία ή Λιχτενστάιν..
● Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).
● Να έχει συμπληρώσει το απαιτούμενο όριο ηλικίας για κάθε κατηγορία άδειας οδήγησης, αν η άδεια έχει εκδοθεί από άλλο, εκτός της Ελλάδας, κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή από κάποιο από τα παραπάνω τρία κράτη.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
● Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο)
● Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
● Κατεχόμενη άδεια οδήγησης, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ (Το δικαιολογητικό αυτό απαιτείται αν πρόκειται για έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης λόγω φθοράς ή αλλοίωσης.
● Δύο πρόσφατες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας, έγχρωμες)
● Απόδειξη Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας για καταβολή ποσού 30 ευρώ, την πρώτη φορά, και 60 ευρώ τη δεύτερη, τρίτη κλπ., στην περίπτωση απώλειας ή κλοπής της άδειας οδήγησης.
● Αποδεικτικό Δημοσίου Ταμείου για την είσπραξη παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφορών υπέρ τρίτων, των 9,02 ευρώ.
● Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι έλληνας υπήκοος, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης ή 95 ημέρες αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν, και να εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και την ημέρα παραλαβής της ελληνικής άδειας οδήγησης
● Επίσημο έγγραφο της κρατικής αρχής που εξέδωσε την ξένη άδεια οδήγησης, μαζί με μετάφρασή του, στο οποίο να περιέχονται όλα τα στοιχεία της άδειας και του κατόχου της και να βεβαιώνεται ότι η άδεια αυτή δεν κρατείται από οποιαδήποτε αρχή του κράτους που την εξέδωσε, λόγω οποιασδήποτε ποινής (Το έγγραφο αυτό περιέρχεται στην οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών αποκλειστικά και μόνο με αλληλογραφία δια του εκεί ελληνικού προξενείου.). Το δικαιολογητικό αυτό απαιτείται αν η άδεια που χάθηκε ή κλάπηκε ή εφθάρη ή αλλοιώθηκε, έχει εκδοθεί από κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή από τα κράτη Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν
● Μετάφραση της ξένης άδειας από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από δικηγόρο. (Το δικαιολογητικό αυτό απαιτείται αν η άδεια που χάθηκε ή κλάπηκε ή εφθάρη ή αλλοιώθηκε, έχει εκδοθεί από κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή από τα κράτη Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν).
Διαδικασία
● Η αίτηση υποβάλλεται στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.
● Αν η άδεια οδήγησης του ενδιαφερόμενου έχει εκδοθεί από κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή από τα κράτη Νορβηγία Ισλανδία και Λιχτενστάιν, επιστρέφεται στην αρμόδια αρχή της χώρας έκδοσης με μέριμνα της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών.
● Αν η ισχύς της άδειας οδήγησης έχει λήξει, η νέα άδεια παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο αφού προηγουμένως γίνει η ανανέωσή της.
● Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος κατέχει και άλλη άδεια οδήγησης, ελληνικής ή κράτους μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών της Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν), αυτή κατατίθεται υποχρεωτικά, προκειμένου να του χορηγηθεί άλλη, στην οποία θα ενσωματωθούν όλες οι κατηγορίες και υποκατηγορίες που δικαιούται.
Διάρκεια έκδοσης της πράξης
Εξαρτάται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α.

 

 

13 Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης από Η.Π.Α. Καναδά Αυστραλία Ιαπωνία Νότιο Αφρική και Νότια Κορέα σε αντίστοιχη Ελληνική

Αρμόδια Υπηρεσία
Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.
Προϋποθέσεις
● Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
● Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί από τις Η.Π.Α., τον Καναδά, την Αυστραλία, την Ιαπωνία, τη Νότια Αφρική ή την Νότια Κορέα.
● Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν)
● Να έχει συμπληρώσει το απαιτούμενο όριο ηλικίας για κάθε κατηγορία άδειας οδήγησης.
● Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για κάθε κατηγορία άδειας οδήγησης.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
● Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο)
● Φωτοαντίγραφο ξένου διαβατηρίου, αν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει την ελληνική υπηκοότητα, ή φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας αν είναι έλληνας υπήκοος
● Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι έλληνας υπήκοος, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης ή 95 ημέρες αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν, και να εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και την ημέρα παραλαβής της ελληνικής άδειας οδήγησης
● Κατεχόμενη ξένη άδεια οδήγησης, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ (Η ξένη άδεια οδήγησης δεν πρέπει να φέρει την ένδειξη "ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΔΕΙΑ". Ειδικά για τις άδειες οδήγησης της Ν. Αφρικής αυτές πρέπει να είναι νέου τύπου πλαστικές άδειες, τύπου πιστωτικής κάρτας.)
● Μετάφραση της ξένης άδειας από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από δικηγόρο ή από τον Πρόξενο της εδώ προξενικής αρχής της χώρας έκδοσης. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται επικύρωση του γνησίου της υπογραφής του Προξένου από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών (Σε περίπτωση που από το κείμενο της μετάφρασης δεν προκύπτει με ποια ελληνική κατηγορία αντιστοιχεί η ξένη άδεια, υποβάλλεται έγγραφο της εκδούσας την άδεια Υπηρεσίας από το οποίο να προκύπτει η κατηγορία των οχημάτων που δικαιούται να οδηγεί ο ενδιαφερόμενος, μαζί με μετάφρασή του).
● Μία πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας (έγχρωμη)
● Αποδεικτικό Δημοσίου Ταμείου για καταβολή των απαιτούμενων παγίων τελών χαρτοσήμου και εισφορών υπέρ τρίτων, των 18 ευρώ για τις κατηγορίες Α' και Β' και των 108,15 ευρώ για τις υπόλοιπες κατηγορίες.
● Δύο πιστοποιητικά υγείας (παθολόγου και οφθαλμίατρου) ή πιστοποιητικό Δευτεροβάθμιας Ιατρικής Επιτροπής, κατά περίπτωση (Απαιτούνται δύο παράβολα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας των 45 ευρώ, (ΠΔ 233,ΦΕΚ 238/9-11-2006, Τεύχος Α), υπέρ του ειδικού λογαριασμού ν.δ. 638/1970 και 4 φωτογραφίες. Οι γιατροί πρέπει να είναι συμβεβλημένοι με την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών).
● Έγγραφο της εκδούσας την άδεια Υπηρεσίας, μαζί με μετάφρασή του, στο οποίο να περιέχονται όλα τα στοιχεία της άδειας και του κατόχου της και να βεβαιώνεται ότι η άδεια αυτή δεν κρατείται από οποιαδήποτε αρχή του κράτους που την εξέδωσε, λόγω οποιασδήποτε ποινής (Το έγγραφο αυτό περιέρχεται στην οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών αποκλειστικά και μόνο με αλληλογραφία δια του εκεί ελληνικού προξενείου, με μέριμνα του ενδιαφερόμενου).
Διαδικασία
● Η αίτηση υποβάλλεται στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.
● Η ξένη άδεια οδήγησης παραμένει στο φάκελο της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών και επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο εφόσον κατατεθεί η ελληνική άδεια.
● Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος κατέχει και άλλη άδεια οδήγησης, ελληνικής ή κράτους μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών της Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν), αυτή κατατίθεται υποχρεωτικά, προκειμένου να του χορηγηθεί άλλη, στην οποία θα ενσωματωθούν όλες οι κατηγορίες και υποκατηγορίες που δικαιούται.
Διάρκεια έκδοσης της πράξης
Εξαρτάται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α.

 

 

14 Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης από κράτος - μέλος της Ε.Ε. σε αντίστοιχη Ελληνική χωρίς ιατρική θεωρητική και πρακτική εξέταση

Αρμόδια Υπηρεσία
Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.
Προϋποθέσεις
● Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
● Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή από τα κράτη Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν.
● Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).
● Να έχει συμπληρώσει το απαιτούμενο όριο ηλικίας για κάθε κατηγορία άδειας οδήγησης.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
● Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο)
● Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ελληνικού διαβατηρίου αν ο ενδιαφερόμενος έχει την ελληνική υπηκοότητα
● Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου αν ο ενδιαφερόμενος είναι ξένος υπήκοος
● Μετάφραση της ξένης άδειας από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από δικηγόρο
● Κατεχόμενη ξένη άδεια οδήγησης, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ
● Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής αλλοδαπού ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, αν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει την ελληνική υπηκοότητα, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης ή 95 ημέρες αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν, και να εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και την ημέρα παραλαβής της ελληνικής άδειας οδήγησης
● Δύο πρόσφατες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (έγχρωμες)
● Αποδεικτικό Δημοσίου Ταμείου για καταβολή των απαιτούμενων παγίων τελών χαρτοσήμου και εισφορών υπέρ τρίτων, των 18 ευρώ για τις κατηγορίες Α' και Β' και των 108,15 ευρώ για τις υπόλοιπες κατηγορίες.
Διαδικασία
● Η αίτηση υποβάλλεται στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.
● Η ξένη άδεια οδήγησης επιστρέφεται στην αρμόδια αρχή της χώρας έκδοσης, με μέριμνα της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών.
● Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος κατέχει και άλλη άδεια οδήγησης, ελληνικής ή κράτους μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών της Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν), αυτή κατατίθεται υποχρεωτικά, προκειμένου να του χορηγηθεί άλλη, στην οποία θα ενσωματωθούν όλες οι κατηγορίες και υποκατηγορίες που δικαιούται.
Διάρκεια έκδοσης της πράξης
Εξαρτάται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α.

 

 

15 Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης διπλωματικού υπαλλήλου σε ανίστοιχη Ελληνική (κατηγορίας Α΄ Β΄ ή Β΄ + Ε΄ ή υποκατηγορίας Α1 ή Β1)

Αρμόδια Υπηρεσία
Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.
Προϋποθέσεις
● Να είναι ξένος διπλωματικός υπάλληλος, που υπηρετεί στην Ελλάδα, που είναι διαπιστευμένος και απολαμβάνει ασυλίας και προνομίων.
● Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης των κατηγοριών Α΄, Β΄ ή Β΄+Ε΄ ή των υποκατηγοριών Α1 ή Β1
● Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, Ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών της Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).
● Να έχει συμπληρώσει το απαιτούμενο όριο ηλικίας για κάθε κατηγορία άδειας οδήγησης.
● Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για κάθε κατηγορία άδειας οδήγησης.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
● Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο)
● Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου
● Μετάφραση της ξένης άδειας από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από δικηγόρο ή από την οικεία Πρεσβεία ή το Προξενείο
● Κατεχόμενη ξένη άδεια οδήγησης, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ
● Δύο πρόσφατες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (έγχρωμες)
● Αποδεικτικό Δημοσίου Ταμείου για καταβολή των απαιτούμενων παγίων τελών χαρτοσήμου και εισφορών υπέρ τρίτων, των 18 ευρώ για κάθε κατηγορία άδειας οδήγησης
● Βεβαίωση της Δ/νσης Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών με την οποία να βεβαιώνονται τα πλήρη στοιχεία του ξένου διπλωματικού υπαλλήλου (όνομα, επίθετο, ημερομηνία και τόπος γέννησης κλπ.), καθώς και ότι ο συγκεκριμένος υπάλληλος είναι διαπιστευμένος και απολαμβάνει διπλωματικής ασυλίας και προνομίων στην Ελλάδα
● Παράβολο Δημοσίου Ταμείου 12 ευρώ
● Δύο πιστοποιητικά υγείας (παθολόγου και οφθαλμίατρου) ή πρακτικό ΔΙΕ, κατά περίπτωση (Απαιτούνται δύο παράβολα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας των 45 ευρώ, (ΠΔ 233,ΦΕΚ 238/9-11-2006, Τεύχος Α), υπέρ του ειδικού λογαριασμού του ν.δ. 638/1970 και 4 φωτογραφίες. Οι γιατροί πρέπει να είναι συμβεβλημένοι με την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών)
Διαδικασία
● Η αίτηση υποβάλλεται στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.
● Αν ο ενδιαφερόμενος το επιθυμεί, μπορεί να καταθέσει την ελληνική άδεια οδήγησης και να πάρει πίσω την ξένη.
● Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος κατέχει και άλλη άδεια οδήγησης, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν), αυτή κατατίθεται υποχρεωτικά, προκειμένου να του χορηγηθεί άλλη, στην οποία θα ενσωματωθούν όλες οι κατηγορίες και υποκατηγορίες που δικαιούται.
Διάρκεια έκδοσης της πράξης
Εξαρτάται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α.


16 Περιορισμός κατηγοριών άδειας οδήγησης χωρίς θεωρητική και πρακτική εξέταση.

Αρμόδια Υπηρεσία
Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.
Προϋποθέσεις
● Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα
● Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης, ελληνικής ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν
● Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν)
● Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για κάθε κατηγορία άδειας οδήγησης
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
● Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο)
● Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
● Δύο πρόσφατες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (έγχρωμες)
● Αποδεικτικό Δημοσίου Ταμείου για την είσπραξη παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφορών υπέρ τρίτων, των 18 ευρώ για κάθε κατηγορία άδειας οδήγησης
● Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι έλληνας υπήκοος, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης ή 95 ημέρες αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν, και να εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και την ημέρα παραλαβής της ελληνικής άδειας οδήγησης
● Δύο πιστοποιητικά υγείας (ένα παθολόγου και ένα οφθαλμίατρου) ή πρακτικό ΔΙΕ, κατά περίπτωση (Το δικαιολογητικό αυτό απαιτείται στην περίπτωση υποβολής αιτήματος λόγω συνταξιοδότησης του ενδιαφερόμενου από τον ασφαλιστικό του φορέα για λόγους υγείας. Απαιτούνται δύο παράβολα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας των 45 ευρώ, (ΠΔ 233,ΦΕΚ 238/9-11-2006, Τεύχος Α), υπέρ του ειδικού λογαριασμού του ν.δ. 638/1970 και 4 φωτογραφίες. Οι γιατροί πρέπει να είναι συμβεβλημένοι με την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών)
● Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα αν ο περιορισμός γίνεται λόγω συνταξιοδότησης
● Κατεχόμενη άδεια οδήγησης, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ
Διάρκεια έκδοσης της πράξης
Εξαρτάται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α.
Σημείωση
Η αίτηση υποβάλλεται στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.
Χορηγείται στον ενδιαφερόμενο νέα άδεια οδήγησης, ταυτάριθμη με την προηγούμενη, μόνο για όσες από τις κατηγορίες Α΄, Β΄ και Β΄+Ε΄ ισχύει η άδεια που κρατήθηκε και για τις οποίες πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις. Η παλιά άδεια ακυρώνεται και κρατείται στην οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Αν ο ενδιαφερόμενος το επιθυμεί (εφόσον ο περιορισμός έγινε με τη θέλησή του) ή ο ασφαλιστικός του φορέας διακόψει τη συνταξιοδότησή του και του επιτρέψει να εργαστεί πάλι ως επαγγελματίας οδηγός, είναι δυνατόν να του επαναχορηγηθούν οι προηγούμενες κατηγορίες, χωρίς θεωρητική και πρακτική εξέταση.
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος κατέχει και άλλη άδεια οδήγησης, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν), αυτή κατατίθεται υποχρεωτικά, προκειμένου να του χορηγηθεί άλλη, στην οποία θα ενσωματωθούν όλες οι κατηγορίες και υποκατηγορίες που δικαιούται

17 ΕΛΠΑ - Αν ταξιδέψετε με αυτοκίνητο στο εξωτερικό

 

Διεθνής άδεια οδήγησης

·       Σε ορισμένα κράτη της Ευρώπης που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επίσης και σε όλες της χώρες των άλλων ηπείρων, χρειάζεστε τη διεθνή άδεια οδήγησης προκειμένου να οδηγήσετε αυτοκίνητο, είτε το δικό σας είτε ενοικιαζόμενο.
·       Η διεθνής άδεια οδήγησης χορηγείται αυθημερόν από τα κατά τόπους Γραφεία της ΕΛΠΑ.Για περισσότερες πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία έκδοσης μπορείτε να επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο της ΕΛΠΑ στη διεύθυνση: http://www.elpa.gr/box3.asp#2
Γραφεία ΕΛΠΑ που εκδίδουν διεθνή άδεια οδήγησης:
Αθήνα: Μεσογείων 395 Αγ. Παρασκευή
Μεσογείων 2-4, Αμπελόκηποι
ΤPOXOΓPAΦEIA
Ανω Πατήσια: Οδός Πατησίων, στον ηλεκτρικό σταθμό
Γλυφάδα: Πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου
Ηλιούπολη: Γωνία Κυδαθηναίων & Μ. Αντύπα
Νέα Σμύρνη: Αγ. Φωτεινής 17 & Ιωνίας
Νίκαια: Π. Ράλλη 117 Πλ. Παιδικής Στέγης
Πειραιάς: Πλατεία Καραϊσκάκη
Περιστέρι: Δωδεκανήσου & Αναπαύσεως
Χαλάνδρι: Αγ. Παρασκευής 117 στο πλάι του Σκλαβενίτη

Κατάστημα Hondos Center Πλ. Ομονοίας
Θεσσαλονίκη: Βασ. Όλγας 230 & Αιγαίου
Αγρίνιο: Ε.Ο. Μεσολογγίου-Αγρινίου 51
Αγ. Νικόλαος: Εργατικές Πολυκατοικίες Αγ. Νικολάου
Ακράτα: 152ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών Πατρών
Αλεξανδρούπολη: 7ο χλμ. Ε.Ο. Αλεξ/λης-Συνόρων (έναντι αεροδρομίου)
*Αλιβέρι: 1ο χλμ. Αλιβερίου - Χαλκίδος
*Αλμυρός:287ο χλμ Ε.Ο Αθηνών - Θεσσαλονίκης
'Αρτα: Περιφερειακή όδός Αρτας - Ιωαννίνων
*Ασπροβάλτα: Α. Αλευράς, 82ο χλμ. Ε.Ο. Θεσ/κης-Καβάλας
*Βέροια: Κ. Παναγιωτίδης-Ν. Κούγιας, 1ο χλμ. Ε.Ο. Βέροιας- Αγ. Βαρβάρας
Βόλος: Ιωλκού 89γ-Λ. Βύρωνος
*Γιαννιτσά:Εγνατία 80
*Γρεβενά: Ηπείρου 2
*Δράμα: 6ο χλμ. Ε.Ο. Δράμας-Νευροκοπίου
Έδεσσα: Εγνατίας 134
*Ελασσόνα: Β. Μπαλιάκος-Ελασσόνα
*Ζάκυνθος: Δ. Μυλωνάς- Σαρακινάδο Ζακύνθου
*Ηγουμενίτσα: Εθνικής Αντιστάσεως 144
Ηράκλειο: Α. Παπαναστασίου 66
*Ιεράπετρα: Κ. Ανδριανού 27
*Ιτέα:2ο χλμ.Ιστιαίας - Αιδηψού
Ιωάννινα: Πλ. Ομήρου 2
Καβάλα: Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού 243
Καλαμάτα: Πολυτεχνείου (νέα είσοδος Καλαμάτας)
*Καρδίτσα: Τρικάλων 297
*Καρπενήσι: Προυσσιωτίσης 51
*Καστοριά: Ν. Α. Αλεξίου, Πέτρα Καστοριάς
Κάστρο: 112, 4ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας
Κατερίνη: 2ο χλμ. Παλ. Ε.Ο Κατερίνης - Θεσσαλονίκης
Κέρκυρα: Πλ. Μανδουκίου- Νέο Λιμάνι
*Κεφαλλονιά:Πλατιές
*Κιάτο:104ο χλμ.Νέας Ε.Ο Αθηνών- Πατρών
*Κιλκίς: Ν. Τρακατέλης, Τέρμα 21η Ιουνίου
*Κίσσαμος Χανίων: Κίσσαμος
*Κοζάνη: 3ο χλμ. Ε.Ο Κοζάνης - Θεσσαλονίκης
*Κομοτηνή: 3ο χλμ. Ε.Ο.
Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης
Κόρινθος: Παλαιά γέφυρα Ισθμού
Λαμία: Ταυγέτου 15
Λάρισα: 3ο χλμ. Ε.Ο. Λάρισας-Αθήνας
*Λέσβος:2ο χλμ. Μυτιλ.- Καλλονής
*Λευκάδα:Τσεχλιμπού
*Λήμνος:4ο χλμ. Μύρινας - Μούδρου
*Λιβαδειά: Αχιλλέως 21
*Μύκονος:2ο χλμ. Μυκόνου - Ανω Μεράς
*Νάξος:Χώρα Νάξου
*Ναύπακτος:Λυγιά Ναυπάκτου
*Ξάνθη: Καδόγλου-Βογιατζόγλου Ο.Ε., 2ο χλμ. Ε.Ο. Ξάνθης-Πόρτο Λάγους
Ορεστιάδα: Ιπποκράτους 88
*Πάρος:Παροικιά
*Πάτμος:Κάμπος Πάτμου
Πάτρα: Ε.Ο. Πάτρας-Αθήνας 18
*Πρέβεζα: Οδός Ιωαννίνων (περιοχή Καύσιμα)
*Πτολεμαϊδα: Π. Κόλκας-Ε. Στεφανίδης Ο.Ε., 2ο χλμ. Πτολεμαϊδας-Κοζάνης
Πύργος: 3ο χλμ. Ε.ο Πύργου-Πατρών
*Ρέθυμνο: 3ο χλμ. Ρεθύμνου - Σπηλίου
*Ρόδος: Δ. Πισσαδάκης, Λεωφ. Ελευθερίας 180-182, Κρεμαστή
*Σάμος: Βαθύ Σάμου
*Σαντορίνη: Καρτεράδος
*Σέρρες: 1ο χλμ. Ε.Ο. Σερρών-Θεσσαλονίκης
*Σητεία: 1ο χλμ. Πισκοκέφαλου - Σητείας
Σπάρτη: 4ο χλμ. Ε.Ο Σπάρτης - Γυθείου
*Σύρος: Ηρώων Πολυτεχνείου
*Σχηματάρι:61ο χλμ Ε.Ο Αθηνών - Λαμίας
*Τήνος:Λ. Τριποτάμου
*Τρίκαλα: 3ο χλμ.Ε.Ο. Τρικάλων -Καλαμπάκας
Τρίπολη: Ναυπλίου 47
*Φλώρινα: Γρεβενών 20
Χαλκίδα: Κώτσου 18 & Ιουστινιανού
Χανιά: Λεωφ. Σούδας 162
*Χίος: Αγ. Διομήδη 5 Ευρετή Χίου
Διεθνές πιστοποιητικό αυτοκινήτου (πολύπτυχο)
Στα κράτη της Ασίας και της Αφρικής (όχι της Ευρώπης) απαιτείται από τις εκεί τελωνειακές αρχές, κατά την είσοδο ενός αυτοκινήτου με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας, το διεθνές πιστοποιητικό πορείας (πολύπτυχο). Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται από την ΕΛΠΑ αυθημερόν, με την προσκόμιση της ελληνικής άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και της ταυτότητας του ιδιοκτήτη του. Στοιχίζει 105 ΕΥΡΩ  και καλύπτει πολλαπλά ταξίδια (10 για Ι.Χ. αυτοκίνητα και 25 για φορτηγά) που θα πραγματοποιηθούν μέσα σ· ένα δωδεκάμηνο. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε και το δικτυακό τόπο της ΕΛΠΑ στη διεύθυνση: http://www.elpa.gr/box3.asp#3
Γραφεία ΕΛΠΑ που εκδίδουν (πολύπτυχο) αυτοκινήτου:
 • Αθήνα :
Μεσογείων 395 Αγ. Παρασκευή
 • Θεσσαλονίκη:
Βασ. Όλγας 230 & Αιγαίου
 • Αλεξα/πολη:
7ο χλμ. Ε.Ο. Αλεξ/λης-Συνόρων (έναντι αεροδρομίου)
 • Βόλος:
Ιωλκού 89γ-Λ.Βύρωνος
 • *Δράμα:
6ο χλμ. Ε.Ο. Δράμας-Νευροκοπίου
 • Έδεσσα:
Εγνατίας 134
 • Ηράκλειο:
Λεωφ. Κνωσσού - Γ. Παπανδρέου 16
 • Ιωάννινα:
Πλ. Ομήρου 2
 • Καβάλα:
Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού 243
 • Καλαμάτα:
Πολυτεχνείου (νέα είσοδος Καλαμάτας
 • Κατερίνη:
2ο χλμ.Παλ.Ε.Ο Κατερίνης - Θεσσαλονίκης
 • Κομοτηνή:
3ο χλμ. Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης
 • Λαμία:
Ταυγέτου 15
 • Λάρισα:
3ο χλμ. Ε.Ο. Λάρισας-Αθήνας
 • *Ξάνθη:
Καδόγλου-Βογιατζόγλου Ο.Ε., 2ο χλμ. Ε.Ο.
Ξάνθης Πόρτο Λάγους
 • Ορεστιάδα:
Ιπποκράτους 88
 • Πάτρα:
Ε.Ο. Πάτρας-Αθήνας 18
 • Τρίπολη:
Ναυπλίου 47
 • Χαλκίδα:
Κώτσου 18 & Ιουστινιανού
 • Αθήνα :
Μεσογείων 395 Αγ. Παρασκευή
 • Θεσσαλονίκη:
Βασ. Όλγας 230 & Αιγαίου
 • Αλεξα/πολη:
7ο χλμ. Ε.Ο. Αλεξ/λης-Συνόρων (έναντι αεροδρομίου)
 • Βόλος:
Ιωλκού 89γ-Λ.Βύρωνος
 • *Δράμα:
6ο χλμ. Ε.Ο. Δράμας-Νευροκοπίου
 • Έδεσσα:
Εγνατίας 134
 • Ηράκλειο:
Λεωφ. Κνωσσού - Γ. Παπανδρέου 16
 • Ιωάννινα:
Πλ. Ομήρου 2
 • Καβάλα:
Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού 243
* Το πολύπτυχο δεν χορηγείται αυθημερόν
Ενημέρωση - πληροφορίες
Πλήρως ενημερωμένους οδικούς χάρτες, τόσο της Ελλάδας όσο και των περισσοτέρων κρατών της Ευρώπης, μπορείτε να προμηθευθείτε από τα κατά τόπους γραφεία της ΕΛΠΑ σε όλη τη χώρα. Εξ άλλου το τουριστικό τμήμα της ΕΛΠΑ δίνει τηλεφωνικώς, στο 901 124 1600, πληροφορίες τουριστικής φύσης για την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Διεθνής ασφάλιση
Από την ασφαλιστική εταιρία που καλύπτει το αυτοκίνητό σας πρέπει να προμηθευθείτε το διεθνές ασφαλιστήριο (πράσινη κάρτα) που ενδέχεται να σας ζητηθεί στα σύνορα του ξένου κράτους.
Οδική βοήθεια
Αν, οδηγώντας στο εξωτερικό, χρειασθείτε κάποια πληροφορία ή οδική βοήθεια για το αυτοκίνητό σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Εθνική Λέσχη Αυτοκινήτου ή Τουρισμού της συγκεκριμένης χώρας, εφ' όσον είσαστε συνδρομητές στην ΕΛΠΑ. Θα εξυπηρετηθείτε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο μόνο αν έχετε εφοδιασθεί με το βιβλιάριο Διεθνούς Αυτοκινητιστικής Εξυπηρέτησης (ΔΑΕ) που διατίθεται από τα κατά τόπους γραφεία της ΕΛΠΑ αντί 20 ΕΥΡΩ.

 

18 Ιατρική εξέταση υποψηφίων οδηγών (Πρωτοβάθμια - Δευτεροβάθμια)

Ιατρική εξέταση υποψηφίων οδηγών

Οι υποψήφιοι οδηγοί, για να έχουν το δικαίωμα να υποστούν την προβλεπόμενη από τις οικείες διατάξεις θεωρητική και πρακτική εξέταση, πρέπει προηγουμένως να κριθούν ικανοί έπειτα από ιατρική εξέταση. Η ικανότητα τους αυτή ελέγχεται με βάση τις ελάχιστες απαιτούμενες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας, όπως αυτές περιγράφονται στο ΦΕΚ 1205/Β/26-8-2003. με τις ίδιες προϋποθέσεις ελέγχονται και οι οδηγοί, οι οποίοι, για διαφόρους λόγους, παραπέμπονται προς ιατρική εξέταση (λόγω ανανέωσης της άδειας οδήγησης, λόγω εφαρμογής της διάταξης της παρ. 5 του άρθρου 13 του Κ.Ο.Κ. κ.λ.π.)
Η ιατρική εξέταση διακρίνεται σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια.
Πρωτοβάθμια ιατρική εξέταση
Η πρωτοβάθμια ιατρική εξέταση γίνεται από ιδιώτες γιατρούς των ειδικοτήτων:
● Παθολόγου (και των συναφών ειδικοτήτων του αιματολόγου, γαστρεντερολόγου, ενδοκρινολόγου και ρευματολόγου) ή καρδιολόγου ή πνευμονολόγου ή έχοντες την ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής. Η παθολογική εξέταση μπορεί να γίνει και από γενικούς γιατρούς ή γιατρούς χωρίς ειδικότητα, οι οποίοι έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια.
● Οφθαλμιάτρου.
● Κάθε γιατρός γνωματεύει στον τομέα της ειδικότητάς του, για την κατάσταση της υγείας του ενδιαφερομένου και εκδίδει ιατρικό πιστοποιητικό, στο οποίο περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ο χαρακτηρισμός «ΙΚΑΝΟΣ» ή «ΑΝΙΚΑΝΟΣ». Τα ιατρικά πιστοποιητικά ισχύουν έξι (6) μήνες, από την ημερομηνία έκδοσής τους, εφόσον δεν έχουν κατατεθεί στην οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.
● Πιστοποιητικά υγείας της πρωτοβάθμιας ιατρικής εξέτασης, δεν γίνονται δεκτά από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών αν κατατεθούν μετά την πάροδο εξαμήνου από την ημερομηνία έκδοσής τους.
● Όταν απαιτούνται ειδικές ιατρικές εξετάσεις, αυτές μπορούν να ενεργούνται από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα ή από ιδιώτες γιατρούς των αναγκαίων ειδικοτήτων κατά περίπτωση.
● Σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι ο εξεταζόμενος εκπληρώνει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και ψυχοδιανοητικής ικανότητας, βάσει του παρόντος διατάγματος, πάσχει όμως από πάθηση που είναι δυνατόν να τον καταστήσει ανίκανο για ασφαλή οδήγηση σε διάστημα μικρότερο από το καθοριζόμενο για ανανέωση της άδειάς του, ο γιατρός οφείλει να αναγράψει την πάθηση στο εκδιδόμενο πιστοποιητικό και να καθορίσει ανανέωση σε συντομότερο χρονικό διάστημα.
● Δικαίωμα για την ενέργεια της ιατρικής εξέτασης έχουν οι συμβεβλημένοι, για το σκοπό με τις οικείες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, γιατροί του τόπου όπου ασκούν το επάγγελμά τους. Τόσο για την αρχική σύμβαση όσο και για την ανανέωση, είναι υποχρεωτική η κατάθεση στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών και σχετικής βεβαίωσης του οικείου Ιατρικού Συλλόγου.
● Η σύμβαση των ανωτέρω γιατρών με την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιών είναι ετήσιας διάρκειας και ανανεώνεται αυτόματα κάθε έτος.
● Σε περίπτωση που σε κάποια ευρεία περιοχή δεν υπάρχουν συμβεβλημένοι γιατροί, η ιατρική εξέταση των ενδιαφερομένων γίνεται από κρατικά νοσηλευτικά ιδρύματα ή κρατικά κέντρα υγείας ή από συμβεβλημένους γιατρούς γειτονικών νομών. Ο γιατρός πρέπει να έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και πιστοποιητικό εγγραφής του οικείου Ιατρικού Συλλόγου.
Δευτεροβάθμια ιατρική εξέταση - ΔΙΕ
● Στις έδρες των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας, συνιστώνται Δευτεροβάθμιες Ιατρικές Επιτροπές (ΔΙΕ) για την εξέταση υποψηφίων οδηγών ή οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών. Κάθε ΔΙΕ συντίθεται από πέντε γιατρούς των ειδικοτήτων οφθαλμίατρου, παθολόγου, ωτορινολαρυγγολόγου νευροψυχιάτρου και ορθοπεδικού. Αν δεν υπάρχει νευροψυχίατρος, τότε μπορεί, αντί αυτού, να μετέχει νευρολόγος ή ψυχίατρος, ανάλογα με την πάθηση του εξεταζόμενου. Ο αρχαιότερος από αυτούς ασκεί καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής. Καθήκοντα γραμματέως της ΔΙΕ. ανατίθεται σε υπάλληλο της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών. Αν είναι αδύνατη η συγκρότηση της ΔΙΕ με τις παραπάνω πέντε ειδικότητες, έτσι ώστε να είναι υποχρεωμένοι οι ενδιαφερόμενοι κάτοικοι της συγκεκριμένης περιοχής να μεταβούν σε άλλο, μη όμορο νομό, τότε είναι επιτρεπτή η συγκρότηση της ΔΙΕ με λιγότερους γιατρούς, αλλά οπωσδήποτε με αυτούς των ειδικοτήτων παθολόγου και οφθαλμιάτρου. Αν εξετάζονται όμως νευρολογικά ή ψυχιατρικά ή ωτορυνολαρυγγολογικά ή ορθοπεδικά περιστατικά, είναι υποχρεωτική η παρουσία και γιατρού αντίστοιχης ειδικότητας. Σε αδυναμία παρουσίας γιατρού της απαιτούμενης ειδικότητας, ο ενδιαφερόμενος παραπέμπεται με έγγραφο της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών ΔΙΕ., της πλησιέστερης Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών.
● Η συγκρότηση ΔΙΕ.. ενεργείται με απόφαση του οικείου Νομάρχη, κατόπιν προτάσεως του οικείου Ιατρικού Συλλόγου. Η θητεία των μελών και του γραμματέα της ΔΙΕ είναι τριετής και δύναται να ανανεώνεται. Η θητεία των μελών των ΔΙΕ που λειτουργούν ήδη δεν θίγεται από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος. Οι ΔΙΕ συνεδριάζουν με την παρουσία όλων των μελών και του Γραμματέα. Ο αριθμός των συνεδριάσεων καθορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
Η αρμοδιότητα των ΔΙΕ, ανάγεται στην εξέταση από τα μέλη τους, κατά ειδικότητα:
● Των υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών οι οποίοι υπερέβησαν το 65ο έτος της ηλικίας τους και πρόκειται να τους χορηγηθεί, για πρώτη φορά, άδεια οδήγησης.
● Των υποψηφίων οδηγών που κρίνονται ΑΝΙΚΑΝΟΙ από την πρωτοβάθμια ιατρική εξέταση, εφόσον ζητείται από του ίδιους.
● Των κωφαλάλων.
● Των οδηγών που έχουν υποχρέωση ανανέωσης της άδειας οδήγησης, εφόσον η αρχική εξέτασή τους, έγινε από ΔΙΕ, εκτός από τους οδηγούς με κινητικά προβλήματα, οι οποίοι αντί της ΔΙΕ, μπορούν να αξιολογούνται από το Κέντρο ΗΝΙΟΧΟΣ/Ε.Ι.Α.Α., ή του ισότιμου με τη ΔΙΕ οργάνου, το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό από τις οικείες διατάξεις.
● Των υποψήφιων οδηγών ή οδηγών γενικά, καθώς και των οδηγών που παραπέμπονται από την Υπηρεσία για ιατρική εξέταση ή επανεξέταση βάσει των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 13 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που κυρώθηκε με το Ν. 2696/1999 ή βάσει άλλων διατάξεων ή όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο από την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.
● Των υποψηφίων οδηγών ή οδηγών που τελούν σε αναβολή στράτευσης για λόγους υγείας, ή έχουν κριθεί ανίκανοι για στράτευση, ή όταν έχουν απολυθεί με απολυτήριο στρατού με την ένδειξη 12 ή 13, ή 14 ή 15.
● Των υποψηφίων οδηγών ή οδηγών, οι οποίοι παρουσιάζουν μαθησιακή δυσκολία (δυσλεξία κλπ). Κατά την εξέτασή του από τη ΔΙΕ, ο υποψήφιος προσκομίζει πρόσφατη ειδική διαγνωστική έκθεση ότι είναι άτομο με μαθησιακή δυσκολία (δυσλεξία κλπ), η οποία χορηγείται από το σχετικό για το σκοπό αυτό τομέα Κρατικού Ιδρύματος ή Κρατικού Νοσοκομείου ή από εξειδικευμένο ψυχίατρο.
● Των υποψηφίων οδηγών ή οδηγών, οι οποίοι παρουσιάζουν προβλήματα κινητικότητας ή ακρωτηριασμού άκρου - άκρων ή μικτού τύπου (ορθοπεδικά - νευρολογικά) προβλήματα.
● Των υποψηφίων οδηγών ή οδηγών, όπου υποχρεούνται να εξεταστούν κατά περίπτωση από τη ΔΙΕ, βάσει του παρόντος διατάγματος.
● Οι αποφάσεις των ΔΙΕ διατυπώνονται σε χωριστό πρακτικό «Πόρισμα Εξέτασης», για κάθε εξεταζόμενο, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη και το Γραμματέα.
● Η ψυχιατρική εξέταση γίνεται από τον ψυχίατρο της ΔΙΕ, ο οποίος, αν απαιτείται, μπορεί να ζητήσει, συμπληρωματικά, Πιστοποιητικό Ψυχιατρικής Εξέτασης από την Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου ή από Διευθυντή Ψυχιατρικής Κλινικής ή Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από τον θεράποντα ιατρό.
● Οι ΔΙΕ, δύναται να παραπέμπουν για αξιολόγηση ικανότητας οδήγησης υποψηφίων οδηγών ή οδηγών με κινητικά προβλήματα ή ακρωτηριασμού άκρου ή άκρων ή μικτού τύπου (ορθοπεδικά - νευρολογικά) στο Κέντρο ΗΝΙΟΧΟΣ του Ε.Ι.Α.Α., ή από ισότιμο με τη ΔΙΕ οργάνου, το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό από τις οικείες διατάξεις. Στην προκειμένη περίπτωση οι ανωτέρω υπηρεσίες χορηγούν σχετική «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» αξιολόγησης προς την παραπέμπουσα ΔΙΕ, δεσμευτική στην έκδοση του «Πορίσματος Εξέτασης» που τελικά θα εκδοθεί από την αρμόδια ΔΙΕ.
Υποβολή δικαιολογητικών
● Όποιος κρίνεται ΑΝΙΚΑΝΟΣ από την πρωτοβάθμια ιατρική εξέταση, μπορεί να ζητήσει την επανεξέτασή του, από την αρμόδια ΔΙΕ, υποβάλλοντας σχετική ένσταση στην οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών εντός ενός έτους από την ημερομηνία της πρωτοβάθμιας ιατρικής εξέτασής του. Για την εξέτασή του ενδιαφερομένου από την αρμόδια ΔΙΕ, απαιτείται η καταβολή στην Εθνικά Τράπεζα της Ελλάδος, ποσού ίσου με αυτό που κάθε φορά καταβάλλεται για την εξέταση από παθολόγο και οφθαλμίατρο μαζί (συνολικό ποσό) υπέρ του λογαριασμού του Ν.Δ. 638/1970.
● Η καταβολή του ποσού αυτού δεν απαιτείται, σε περίπτωση που η εξέταση αυτή διενεργείται κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 13 του ΚΟΚ ή με πρωτοβουλία της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών.
● Σε κάθε περίπτωση δευτεροβάθμιας ιατρικής εξέτασης υποψηφίου για χορήγηση άδειας των κατηγοριών Γ΄, Δ΄, Γ΄+Ε΄, Δ΄+Ε΄, Β΄ για οδήγηση ΕΔΧ αυτοκινήτων, επιβάλλεται η επίδειξη απολυτηρίου στρατού ή του φύλλου πορείας ή πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης τύπου «Α». σε περίπτωση που δεν επιδειχθεί στους γιατρούς το στοιχείο αυτό, το «Πόρισμα Εξέτασης» δε γίνεται δεκτό από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.
● Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599, που θα αναφέρεται η μη υποβολή σε άλλη σχετική υπηρεσία αίτηση για ιατρική εξέταση, το τελευταίο τρέχον έτος.
● Αίτηση, δύο (2) φωτογραφίες, φωτοτυπία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, φωτοτυπία άδειας οδήγησης (αν υπάρχει).
● Η επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του υποψηφίου οδηγού ή οδηγού στους γιατρούς είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση απώλειας ή μη προσκόμισης βιβλιαρίου υγείας, η ΔΙΕ, αν κρίνει σκόπιμο, υποδεικνύει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.
Εκτός των ανωτέρω για:
● Του υποψήφιου οδηγούς άνω των 65 ετών που πρόκειται να τους χορηγηθεί για πρώτη φορά άδεια οδήγησης είναι υποχρεωτική η προσκόμιση στην ΔΙΕ:
1. ηλεκτρογραφήματος τελευταίου τριμήνου με τη σχετική ιατρική γνωμάτευση,
2. ακοομετρικό διάγραμμα.
● Τους βαρήκοους, ακοομετρικό διάγραμμα, με ωστέινη και αέρινη καμπύλη.
● Ο ενδιαφερόμενος που έχει εξεταστεί από τη ΔΙΕ, ή από τον ΗΝΙΟΧΟ/Ε.Ι.Α.Α., ή από ισότιμο με τη ΔΙΕ όργανο, το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό από τις οικείες διατάξεις και έχει κριθεί ΑΝΙΚΑΝΟΣ, δεν μπορεί να εξετασθεί εκ νέου από τις παραπάνω υπηρεσίες, αν δεν περάσει ένας χρόνος από την εξέταση του αυτή.
● Με την πάροδο του απαιτούμενου χρόνου, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται σε επανεξέταση από τη ΔΙΕ, εφόσον προσκομίσει ιατρικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η πάθησή του βελτιώθηκε ή ιάθηκε.
Τοπική αρμοδιότητα ΔΙΕ
● Οι ΔΙΕ συνιστώνται στις έδρες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και έχουν αρμοδιότητα στο σύνολο της περιοχής συγκεκριμένης Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών. Υποχρεούνται όμως, σε εξέταση των υποψηφίων οδηγών ή οδηγών που παραπέμπονται από τις κοντινότερες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών, των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, στις οποίες δεν είναι δυνατή η συγκρότηση των ΔΙΕ.

19 Εθνικό ίδρυμα αποκατάστασης ανάπηρων Ηνίοχος κέντρο αξιολόγησης ικανότητας και προετοιμασίας οδήγησης ΑΜΕΑ

Γενικά Τον Ιούνιο του 1995, εγκαινιάστηκε η νέα Υπηρεσία του Κρατικού Εθνικού Ιδρύματος Αποκατάστασης Αναπήρων (Ε.Ι.Α.Α.), το Κέντρο ΗΝΙΟΧΟΣ, που αποτελεί το πρώτο Κρατικό Κέντρο Αξιολόγησης Ικανότητας και Προετοιμασίας Οδήγησης, για οδηγούς ΑΜΕΑ (άτομα με ειδικές Ανάγκες). Το Κέντρο ΗΝΙΟΧΟΣ του Ε.Ι.Α.Α. μέσω της ενεργοποίησης Κοινοτικού Προγράμματος συγκροτήθηκε εξοπλίστηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τα αντίστοιχα των χωρών μελών της Ε.Ε. προσαρμοσμένο στην Ελληνική πραγματικότητα.
Το Κέντρο ΗΝΙΟΧΟΣ του Ε.Ι.Α.Α. είναι Κρατική Υπηρεσία και συμβάλλει στην αυτόνομη διαβίωση των ΑΜΕΑ και κατά συνέπεια οδηγεί στην επαγγελματική τους αποκατάσταση. Η όλη διαδικασία αξιολόγησης του υποψηφίου οδηγού ΑΜΕΑ είναι ουσιαστική, σύντομη και χωρίς οικονομική επιβάρυνση, προωθώντας την Κοινωνική του επανένταξη σε συνάρτηση με την αυτόνομη-ασφαλή οδήγηση. Μέχρι σήμερα έχουν αξιολογηθεί στο Κέντρο περίπου 500 νέοι οδηγοί ΑΜΕΑ με Κινητικά ελλείμματα.
Σήμερα το Κέντρο ΗΝΙΟΧΟΣ του Ε.Ι.Α.Α. με το ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό του, αλλά και την υλικοτεχνική υποδομή που διαθέτει, παρέχει χωρίς οικονομική επιβαρύνσεις τις παρακάτω υπηρεσίες σε υποψηφίους οδηγούς ΑΜΕΑ και οδηγούς ΑΜΕΑ με Κινητικά προβλήματα:
Εκτίμηση της ικανότητας τους για οδήγηση, προκειμένου να γίνουν ικανοί-ασφαλείς οδηγοί με την βοήθεια τεχνικών βοηθημάτων και διασκευών των αυτοκινήτων τους, κατά περίπτωση.
Υποδεικνύει τα ειδικά Τεχνικά Βοηθητικά μέσα και τις διασκευές των αυτοκινήτων τους, που απαιτούνται προκειμένου να είναι σε θέση να οδηγούν με ασφάλεια και άνεση.
Χορηγεί στους υποψήφιους οδηγούς ΑΜΕΑ και τους οδηγούς ΑΜΕΑ με κινητικά προβλήματα έγκυρη έγγραφη γνωμοδότηση, περί της εκτίμησης της ικανότητας οδήγησης τους, η οποία λαμβάνεται υπόψη από την αρμόδια Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή (ΔΙΕ), της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Σημειώνεται ότι με το άρθρο 4 της ΚΥΑ 47919/5195/2003 (ΦΕΚ 1205 Β΄/26-8-2003 « προσαρμογή της νομοθεσίας προς την οδηγία 2000/56 /ΕΚ Επιτροπής της 14-9-2000 για την τροποποίηση της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης») που αντικατέστησε το άρθρο 1 του ΠΔ309/1999 τέθηκε μεταξύ άλλων και το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ «ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫ ΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ» που μεταξύ άλλων παθήσεων (οφθαλμολογικών, ωτορινολαρυγγολογικών, ψυχοδιανοητικών κλπ) αναφέρεται και σε ορθοπεδικές παθήσεις και κινητικά προβλήματα που καθιστούν ανέφικτη ή προβληματική την χορήγηση ή την ανανέωση της άδειας οδήγησης. Επίσης αναφέρονται και συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου μπορεί να επέμβει ο «Ηνίοχος» με συγκεκριμένες γνωματεύσεις προς την Δ.Ι.Ε προκειμένου σε αμφισβητούμενες από ιατροτεχνική άποψη περιπτώσεις να καταστεί δυνατή η χορήγηση ή η ανανέωση της άδειας.
Πιο συγκεκριμένα, στην παράγραφο 3 «ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ» του Παραρτήματος ΙΙΙ΄ του άρθρου 4 της ΚΥΑ 47919/5195/6-8-2003των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Οικονομικών « Προσαρμογή της νομοθεσίας προς τη οδηγία 2000/56/ΕΚ της Επιτροπής της 14ης Σεπτεμβρίου 2000 για την τροποποίηση της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου, για την άδεια οδήγησης», όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1205/Β/26-8-2003, περιγράφονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορούν να πάρουν άδεια οδήγησης τα άτομα με κινητικά προβλήματα, ακρωτηριασμένα μέλη κλπ, περιγράφεται ο ακριβής ρόλος του Ιδρύματος Ε.Ι.Α.Α/Ηνίοχος και η διαδικασία για την χορήγηση της άδειας. Εντελώς συνοπτικά ο υποψήφιος αυτών των ειδικών κατηγοριών υφίσταται πρακτικές εξετάσεις σε ειδικά διασκευασμένο όχημα και στη συνέχεια παραπέμπεται στο Ε.Ι.Α.Α/Ηνίοχος για να εφοδιασθεί με ιατρική γνωμάτευση που αφορά την δυνατότητά του προς οδήγηση και η οποία τίθεται υπό την κρίση της αρμόδιας ΔΙΕ. Για την λήψη αυτής της βεβαίωσης ο υποψήφιος υποβάλλει:
● ποσό, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του ΔΣ/Ε.Ι.Α.Α , και τεκμηριώνεται με την έκδοση του γραμματίου είσπραξης
● ιατρικό πιστοποιητικό πρωτοβάθμιας ιατρικής εξέτασης (παθολόγου οφθαλμιάτρου) και πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση σχετική με την πάθηση.
● δήλωση του Ν.1599/1986 που θα αναφέρεται η μη υποβολή σε άλλη σχετική υπηρεσία αίτησης το τελευταίο τρέχον έτος.
● αίτηση αξιολόγησης στο Κέντρο Ε.Ι.Α.Α/Ηνίοχος και δύο φωτογραφίες μεγέθους ταυτότητας.
● φωτοτυπία του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου σχετικού βεβαιωτικού εγγράφου ταυτοπροσωπίας
● επίδειξη του θεωρημένου βιβλιαρίου υγείας
● παραπεμπτικό ΔΙΕ (όταν παραπέμπεται από την ΔΙΕ) που αποστέλλεται υπηρεσιακά
● φωτοτυπία άδειας οδήγησης (αν υπάρχει άδεια)
Σημειώνεται ότι ακόμη και σε περίπτωση που η χορηγούμενη από το Κέντρο Ε.Ι.Α.Α/Ηνίοχος βεβαίωση είναι θετική ως προς την ικανότητα οδήγησης , δεν λαμβάνεται υπόψη αν αφορά είδος κινητικής αναπηρίας που από την υπόψη ΚΥΑ μνημονεύεται σαν απαγορευτικό για την έκδοση άδειας οδήγησης. Το ίδιο ισχύει αν η βεβαίωση με το παραπάνω περιεχόμενο έχει εκδοθεί αντί του το Κέντρου Ε.Ι.Α.Α/Ηνίοχος, από άλλο εξουσιοδοτημένο ως ισότιμο προς την ΔΙΕ όργανο. Επίσης τέτοιες βεβαιώσεις δεν ισχύουν αν κατατίθενται για χρήση μετά από πάροδο εξαμήνου από την έκδοσή τους.

Τηλέφωνο και οδός του Κέντρου "ΗΝΙΟΧΟΣ"

Για περισσότερες πληροφορίες και προγραμματισμό αξιολόγησης ικανότητας οδήγησης στο Κέντρο ΗΝΙΟΧΟΣ του Ε.Ι.Α.Α. μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ./fax (210) 2686287.
Το κέντρο στεγάζεται στη Λεωφόρο Φυλής (Χασιάς), 9η Στάση, 131 22, Αθήνα
Για πληρέστερη ενημέρωση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την ΚΥΑ 47919/5195/6-8-2003.

 

20 Ατομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ)

Γενικά Eξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες
● Σε κάθε λεωφορείο της ΕΘΕΛ ΑΕ και του ΗΛΠΑΠ υπάρχουν 4 επισημασμένες θέσεις για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Το ίδιο ισχύει στα βαγόνια της ΑΜΕΛ ΑΕ (Αττικό Μετρό) και του ΗΣΑΠ
● Τα περισσότερα από τα καινούργια λεωφορεία της ΕΘΕΛ.ΑΕ διαθέτουν ειδικές ράμπες για τη διευκόλυνση ανόδου-καθόδου των ατόμων με κινητικές δυσκολίες. 'Ατομα με Eιδικές Aνάγκες (AMEA) ενώ όλα τα καινούργια διαθέτουν και σύστημα επιγονάτισης (Kneeling) για τον ίδιο λόγο
● Τα 'Ατομα με Eιδικές Aνάγκες (AMEA) εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα στους χώρους του ΟΣΕ, όπου έχουν αναρτηθεί και σχετικές ανακοινώσεις. Το ίδιο συμβαίνει και στους χώρους της ΟΑ με ειδική προτεραιότητα στο ΝΔΑΑ «Ελ. Βενιζέλος» και στον ΚΑΘ «Μακεδονία»). Χορηγούνται επίσης, χωρίς επιβάρυνση, αναπηρικές πολυθρόνες για τη μεταφορά των ατόμων αυτών μέσα στο αεροδρόμιο και το αεροσκάφος. Σε συνεργασία με το Ι.Κ.Α. των Αερολιμένων και ΕΚΑΒ, φροντίζει η ΟΑ για την Παροχή Πρώτων Βοηθειών και την μεταφορά σε νοσοκομείο, χωρίς επιβάρυνση. Μεταφέρονται και επιβάτες που χρειάζονται φορείο. Χορηγείται ,εφόσον ζητηθεί κατά την κράτηση της θέσης, οξυγόνο κατά την πτήση. Παρέχονται ειδικά γεύματα, εφόσον ζητηθεί κατά την κράτηση της θέσης (διαιτητικά, χωρίς χοληστερίνη κ.λ.π.). Επίσης φροντίζει για την ασφαλή μεταφορά ασυνόδευτων ανηλίκων.
● Ατέλειες στα εισιτήρια Σε ότι αφορά ατέλειες στα εισιτήρια της Ολυμπιακής Αεροπορίας σας γνωρίζουμε ότι μετά την ψήφιση του Νόμου 2602/ 98 δεν υφίστανται ατέλειες στα εισιτήρια της Ολυμπιακής, εκτός των κάτωθι περιπτώσεων:
● 1ον Εκπτώσεις 50% στους τυφλούς και τους συνοδούς τυφλών, με την προϋπόθεση να ταξιδεύουν μαζί, καθώς και να χρησιμοποιούν ναύλους IATA, για δρομολόγια εντός της Ελλάδας
● στους ΑΜΕΑ γενικά για πτυχία και άδειες ραδιοερασιτεχνών και CB προβλέπεται έκπτωση 50% στα καταβαλλόμενα παράβολα.
● Προσβασιμότητα στα κτίρια-καταστήματα όλων των εποπτευόμενων φορέων.
Αναφορικά με τον ΟΤΕ:
● Καρτοτηλέφωνα σε δημόσιους χώρους
● Ειδικές τηλεφωνικές συσκευές για άτομα με προβλήματα ακοής ( με πληκτρολόγιο και οθόνη καταγραφής των εισερχομένων και εξερχομένων μηνυμάτων-τηλεκειμενογράφος), που διατίθενται από τον ΟΤΕ σε τιμές κόστους με διακανονισμό σε πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τεχνική υποστήριξη (επισκευή ή αντικατάσταση), ανεξάρτητα από τον χρόνο αγοράς των, πλην της περίπτωσης που αποδεδειγμένα ευθύνεται ο πελάτης.
● Κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης ατόμων με προβλήματα ακοής με κλήση του ευκολομνημόνευτου αριθμού 8815555.
● «Τηλεβοήθεια στο σπίτι», που αφορά παροχή δυνατότητας άμεσης κλήσης του ΟΤΕ για βοήθεια σε κοινωνικά ευαίσθητα άτομα με ειδικές ανάγκες. Οι συσκευές αυτές παρέχονται δωρεάν από τον ΟΤΕ.
● Έκπτωση 1000 μονάδων μηνιαίως στους τυφλούς συνδρομητές ,σε άτομα με βαρεία κινητική αναπηρία και σε νεφροπαθείς τελικού σταδίου.
● Δωρεάν παροχή μέχρι 20 κλήσεων ανά μήνα σε υπηρεσία πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου -131 - καθώς και σε υπηρεσία επιλεκτικής φραγής εξερχόμενων κλήσεων σε τυφλούς συνδρομητές και σε άτομα με σοβαρά προβλήματα όρασης.
● Έκπτωση σε άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% αξίας 16 ΕΥΡΩ επί της συνολικής μηνιαίας χρονοχρέωσης για χρήση υπηρεσιών μετάδοσης δεδομένων (internet).
● Εγκατάσταση τηλεκειμενογράφων σε δημόσιους χώρους για τα άτομα με προβλήματα ακοής. (ήδη λειτουργούν 20 τέτοιες συσκευές ειδικού εξοπλισμού στο ΝΔΑΑ «Ελευθέριος Βενιζέλος».