Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών

Αρμόδιος φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

Χρόνος διεκπεραίωσης: Εντός τριμήνου από την αναγγελία ασκήσεως του επαγγέλματος, η Υπηρεσία δύναται να απαγορεύσει την άσκησή του, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται ότι το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως. 
Ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση αυτή, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια διοικητική αρχή 

Κόστος: 
-Για την έκδοση άδειας εκπαιδευτή 30,00 € 
-Για την έκδοση αντιγράφου άδειας εκπαιδευτή 30,00 € 

Νομικό πλαίσιο:
1.κ.υ.α. οικ.26640/2298/2014(ΦΕΚ 1302/Β 22-5-2014)
2.νόμος 3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α/2-3-2011) 
3.π.δ. 208/2002 (ΦΕΚ 194/Α΄/23-8-2002) 
4.π.δ. 337/2003 (ΦΕΚ 291/Α΄/18-12-2003) 
5.κ.υ.α. 6776/734/2003 (ΦΕΚ 217/Β΄/26-2-2003) 6. ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) 

Περιγραφή 
Έργο του εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών είναι: 
α. να παρέχει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σε υποψηφίους οδηγούς αυτοκινήτων μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων κάθε κατηγορίας ή υποκατηγορίας. 
β. να παρίσταται, με εκπαιδευτικό όχημα, κατά την πρακτική εξέταση των υποψηφίων οδηγών που διενεργείται στις κατά τόπους Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας. 
γ. να παρέχει πρακτική εκπαίδευση σε κατόχους άδειας οδήγησης αυτοκινήτων μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων για τη βελτίωση της ικανότητας οδήγησης. 


Γενικά Δικαιολογητικά 
ΑΙΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για την Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος Εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών 
(Απαραίτητο έγγραφο) 
Απλό φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας οδήγησης, 
Από το φωτοαντίγραφο πρέπει να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης όλων των κατηγοριών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.

Αποδεικτικό καταβολής υπέρ του Δημοσίου 
Το ποσό καθορίζεται από τις κείμενες διατάξεις 
Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών 

Αυτεπάγγελτα δικαιολογητικά 
Αντίγραφο ποινικού μητρώου τύπου Α΄, 

Προϋποθέσεις 
Η άδεια άσκησης επαγγέλματος Εκπαιδευτή χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα που πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α. Είναι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης όλων των κατηγοριών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών. 
β. Είναι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών 
γ. Δεν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, λαθρεμπορία, παράβαση της νομοθεσίας για ναρκωτικά, απιστία, παράβαση καθήκοντος, έγκλημα κατά των ηθών, λιποταξία ή ανυποταξία σε περίοδο πολέμου, παθητική ή ενεργητική δωροδοκία, μέσα δε στην τελευταία, πριν την υποβολή των δικαιολογητικών, πενταετία για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα σε ποινές πάνω από δέκα (10) μήνες φυλάκισης αθροιστικά ή σε ποινές πάνω από ενενήντα (90) ημέρες φυλάκισης ή κράτησης αθροιστικά για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ή της νομοθεσίας για τα αυτοκίνητα γενικά. 
δ. Δεν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για παράνομη άσκηση του επαγγέλματος Εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών. 
ε. Δεν είναι υπάλληλοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή δεν ανήκουν στο προσωπικό του Δημοσίου των Ν.Π.Δ.Δ. και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α΄ 65), όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και συνταξιούχοι αυτών. Οι προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται καθ΄ όλη τη διάρκεια που ο ενδιαφερόμενος κατέχει άδεια Εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών. 
Αν οποτεδήποτε, παύσει να πληρούται οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις , ανακαλείται η άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή και επαναχορηγείται, εφόσον παύσουν να υφίστανται οι λόγοι για τους οποίους αφαιρέθηκε. 
Κάθε κάτοχος άδειας εκπαιδευτή είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει άμεσα με αναφορά του, την αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, σε κάθε περίπτωση που παύει να πληρούται στο πρόσωπό του, έστω και μια από τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις. 

Διαδικασία 
Βήμα 1: Ο ενδιαφερόμενος αναγγέλλει στη Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας έναρξη της άσκησης του επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών καταθέτοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 
Βήμα 2: Η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά και ελέγχει εντός τριμήνου την πληρότητά τους. 
Βήμα 3: Μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας των τριών μηνών τεκμαίρεται ότι το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως. Ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση αυτή, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια διοικητική αρχή. 

Σημειώσεις και επεξηγήσεις 
Εκκρεμεί η έκδοση κ.υ.α. για την διασυνοριακή παροχή της υπηρεσίας. 

 

Αναγγελία ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής (και Υποκαταστήματος σχολής) υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών

Αρμόδιος φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

Χρόνος διεκπεραίωσης: Ενενήντα (90) ημέρες 

Κόστος: - 
Για την έκδοση άδειας ίδρυσης σχολής οδηγών 30,00 €
Για την έκδοση άδειας λειτουργίας σχολής οδηγών 60,00 €
Για την έκδοση άδειας λειτουργίας υποκαταστήματος σχολής οδηγών 60,00 € 

Νομικό πλαίσιο:
κυα.οικ.52424/2663/β/9-11-11,π.δ. 208/2002 (ΦΕΚ 194/Α΄/23-8-2002)π.δ. 337/2003 (ΦΕΚ 291/Α΄/18-12-2003) κ.υ.α. 6776/734/2003 (ΦΕΚ 217/Β΄/26-2-2003)Υ.Α. 58930/480/1999 (Β` 526) όπως τροποποιήθηκε με την οικ. 43206/6028/2008 (B΄1541)και ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) 

Περιγραφή 
Σχολή οδηγών υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών (και κατ΄ επέκταση υποκατάστημα σχολής οδηγών), είναι ο κατάλληλα διαμορφωμένος και εξοπλισμένος χώρος τον οποίο χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτής για τις επαγγελματικές του ανάγκες στα πλαίσια της πρακτικής εκπαίδευσης των υποψηφίων οδηγών οχημάτων 

Γενικά Δικαιολογητικά 

-Για Αναγγελία ίδρυσης σχολής οδηγών.

Απλό φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή ή βεβαίωση ορθής αναγγελίας(φυσικό πρόσωπο).Σε περίπτωση νομικού προσώπου αφορά τα μέλη αυτού, εφόσον έχουν την ιδιότητα του εκπαιδευτή ή το προσωπικό που θα προσληφθεί με την ιδιότητα του/των εκπαιδευτών.
-Υπεύθυνη δήλωση με τα στοιχεία των Εκπαιδευτών που θα απασχοληθούν
- Απλό φωτοαντίγραφο οικοδομικής άδειας.
-Κάτοψη των χώρων υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από αρμόδιο μηχανικό με υπεύθυνη δήλωση ότι καλύπτονται οι προβλεπόμενες απαιτήσεις του π.δ.208/02.
Τίτλοι κυριότητας ή έγγραφα αποδεικτικά της νόμιμης χρήσης του παραπάνω χώρου
-Για αναγγελία λειτουργίας σχολής οδηγών.
-Αίτηση –Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 από το φυσικό πρόσωπο ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπουμε την οποία να δηλώνεται ότι η σχολή είναι εξοπλισμένη με τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 10, του π.δ.208/02, εποπτικά μέσα.
-Απλό φωτοαντίγραφο από αντίγραφο επικυρωμένο από δικηγόρο του  καταστατικού του νομικού προσώπου.
-Απλά φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των εκπαιδευτικών οχημάτων της σχολής θεωρημένα από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών που εξέδωσε τις άδειες κυκλοφορίας.
 
-Αναγγελία λειτουργίας υποκαταστήματος σχολής οδηγών
-Βεβαίωση της νόμιμης λειτουργίας της σχολής ή άδεια λειτουργίας της σχολής
-Αίτηση- Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 από το φυσικό πρόσωπο ή από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου, με την οποία να δηλώνεται ότι το παράρτημα είναι εξοπλισμένο με τα εποπτικά μέσα, που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 10, του π.δ. 208/02.
-Ασφαλιστική ενημερότητα από τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα του φυσικού προσώπου ή των φυσικών προσώπων που απαρτίζουν το νομικό πρόσωπο
-Απλό φωτοαντίγραφο οικοδομικής άδειας
-Κάτοψη των χώρων υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από αρμόδιο μηχανικό με υπεύθυνη δήλωση του ότι καλύπτουν τις προβλεπόμενες απαιτήσεις και ότι πρόκειται για χώρο κύριας χρήσης και ότι επιτρέπεται η χρήση του για το συγκεκριμένο σκοπό.
Τίτλοι κυριότητας ή έγγραφα αποδεικτικά της νόμιμης χρήσης του παραπάνω χώρου
 - Για έκδοση άδειας λειτουργίας υποκαταστήματος σχολής οδηγών, αποδεικτικό καταβολής υπέρ του Δημοσίου του ποσού που καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 12 του π.δ. 208/02 και της κ.υ.α. 6776/734/2003 (ΦΕΚ 217/Β΄/26-2-2003).(30,00 €). 
Έκδοση άδειας λειτουργίας υποκαταστήματος σχολής οδηγών. 
 - Για χορήγηση άδειας ίδρυσης σχολής οδηγών, αποδεικτικό καταβολής υπέρ του Δημοσίου του ποσού που καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 12 του π.δ. 208/02 και της κ.υ.α. 6776/734/2003 (ΦΕΚ 217/Β΄/26-2-2003).(30,00 €).  
 - Για χορήγηση άδειας λειτουργίας σχολής οδηγώνΑποδεικτικό καταβολής υπέρ του Δημοσίου του ποσού που καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 12 του π.δ. 208/02 και της κ.υ.α. 6776/734/2003 (ΦΕΚ 217/Β΄/26-2-2003).(60,00 €) 
Προϋποθέσεις 
- Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σχολής οδηγών : α. Για τα φυσικά πρόσωπα: α1. Ασφάλιση στον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα. α2. Χώρο υποδοχής και εξυπηρέτησης υποψηφίων οδηγών εμβαδού τουλάχιστον δεκαπέντε (15) τετραγωνικών μέτρων (μικτό) μη συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων βοηθητικών χώρων. Ο χώρος αυτός πρέπει να είναι κύριας χρήσης, ενιαίος, να μην αποτελεί τμήμα κατοικίας, να έχει καλό φωτισμό, επαρκή αερισμό και καλή θέρμανση. α3. Ιδιοκτησία ή κατοχή με χρηματοδοτική μίσθωση και άδεια - κυκλοφορίας ενός (1) τουλάχιστον εκπαιδευτικού οχήματος, το οποίο πρέπει να έχει ασφαλισθεί ως εκπαιδευτικό. Οι προδιαγραφές των εκπαιδευτικών οχημάτων καθορίζονται στην Υ.Α. 58930/480/1999 (Β` 526), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οικ.43206/6028/2008 (B΄1541) και κάθε φορά ισχύει β. Για τα νομικά πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένου και αστικού συνεταιρισμού): β1. Ασφάλιση στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα όλων των εταίρων του νομικού προσώπου. β2. Χώρο υποδοχής και εξυπηρέτησης υποψηφίων οδηγών εμβαδού τουλάχιστον είκοσι (20) τετραγωνικών μέτρων (μικτό), μη συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων βοηθητικών χώρων. Ο χώρος αυτός πρέπει να είναι κύριας χρήσης, ενιαίος, να μην αποτελεί τμήμα κατοικίας, να έχει καλό φωτισμό, επαρκή αερισμό και καλή θέρμανση. β3. Ιδιοκτησία ή κατοχή με χρηματοδοτική μίσθωση και άδεια κυκλοφορίας τριών (3), τουλάχιστον, εκπαιδευτικών οχημάτων, τα οποία πρέπει να είναι ασφαλισμένα ως εκπαιδευτικά αυτοκίνητα. - Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υποκαταστήματος σχολής οδηγών είναι οι ίδιες που ισχύουν για την ίδρυση και λειτουργία σχολής οδηγών εκτός της κατοχής εκπαιδευτικών οχημάτων. 

Διαδικασία 
Βήμα 1: Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών των περιφερειακών Ενοτήτων, την αίτηση με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την άδεια ίδρυσης (λειτουργίας) σχολής οδηγών ή υποκαταστήματος.
Βήμα 2: Ο υπάλληλος της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών παραλαμβάνει την αίτηση και ελέγχει τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν. 
Βήμα 3: Για την περίπτωση της χορήγησης βεβαίωσης λειτουργίας διενεργείται υποχρεωτικά αυτοψία στο χώρο της σχολής από υπάλληλο της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών ο οποίος συντάσσει σχετικό πρακτικό που διατηρείται στο φάκελο της σχολής. 
Βήμα 4: Εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις χορηγείται η σχετική βεβαίωση.

Σημειώσεις και επεξηγήσεις 
Με το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) οι αρμοδιότητες ίδρυσης και λειτουργίας σχολών υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών από 1-1-2011 μεταβιβάζονται στους οικείους δήμους της χώρας 

 

Ανανέωση δικαιώματος της άσκησης του επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών

Αρμόδια Υπηρεσία
η αίτηση υποβάλλεται στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία ο ενδιαφερόμενος έχει την μόνιμη κατοικία του.

Προϋποθέσεις
● Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης όλων των κατηγοριών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.
● Να είναι κάτοχος Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης ή πιστοποιητικό παρακολούθησης επιμορφωτικών σεμιναρίων του άρθρου 13 του π.δ. 208/02.
● Να μην έχει καταδικαστεί τελεσίδικα σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, λαθρεμπορία, παράβαση της νομοθεσίας για ναρκωτικά, απιστία, παράβαση καθήκοντος, έγκλημα κατά των ηθών, λιποταξία ή ανυποταξία σε περίοδο πολέμου, παθητική ή ενεργητική δωροδοκία, μέσα δε στην τελευταία , πριν την υποβολή των δικαιολογητικών, πενταετία για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα σε ποινές πάνω από δέκα (10) μήνες φυλάκισης αθροιστικά ή σε ποινές πάνω από ενενήντα (90) ημέρες φυλάκισης ή κράτησης αθροιστικά για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ή της νομοθεσίας για τα αυτοκίνητα γενικά.
● Να μην έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για παράνομη άσκηση του επαγγέλματος Εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών.
● Να μην είναι υπάλληλος με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή να μην ανήκει στο προσωπικό του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982 (Α 65), όπως εκάστοτε ισχύει καθώς και συνταξιούχος αυτών. Από την παραπάνω προϋπόθεση εξαιρούνται οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή σύμφωνα με προηγούμενες διατάξεις, των οποίων η χορηγούμενη ανανέωση της άδειας ισχύει μέχρι την 31-12-2005.Απαιτούμενα δικαιολογητικά
● Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο)
● Αντίγραφο ποινικού μητρώου Α΄ έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει καταδικαστεί για τα αδικήματα που αναφέρονται στις περιπτώσεις γ και δ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 ή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής, για την κατάθεση αίτησης χορήγησης αντιγράφου ποινικού μητρώου τύπου Α΄
● Ασφαλιστική ενημερότητα από τον αντίστοιχο ασφαλιστικό του φορέαΔιαδικασία
Η αίτηση υποβάλλεται στην Αρμόδια υπηρεσία.


Διάρκεια έκδοσης της πράξης
Εξαρτάται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας

Κόστος
-

Διάρκεια ισχύος


Σημείωση
Δεν έχει προβλεφθεί στο άρθρο 12 του Π.Δ. 208/2002, ποσόν υπέρ του δημοσίου για την ανανέωση της άδειας άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή

 

Αναγγελία ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.)

Αρμόδιος φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

Χρόνος διεκπεραίωσης: Ενενήντα (90) ημέρες 

Κόστος: - Για την έκδοση άδειας ίδρυσης ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. 30,00 € 

Νομικό πλαίσιο: 
κ.υ.α. οικ.26640/2298/2014(ΦΕΚ 1302/Β 22-5-2014) π.δ. 208/2002 (ΦΕΚ 194/Α΄/23-8-2002) π.δ. 337/2003 (ΦΕΚ 291/Α΄/18-12-2003) κ.υ.α. 6776/734/2003 (ΦΕΚ 217/Β΄/26-2-2003) Υ.Α. 58930/480/1999 (Β` 526) όπως τροποποιήθηκε με την οικ. 43206/6028/2008 (B΄1541)και ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) 

Περιγραφή 
Το Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.) είναι ο κατάλληλα διαμορφωμένος και εξοπλισμένος χώρος στον οποίο παρέχεται η θεωρητική εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγών. 

Γενικά Δικαιολογητικά 

Για την Αναγγελία ίδρυσης ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.
Α Ι Τ Η Σ Η – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ «Αναγγελία ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.)»
-Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986,στην οποία δηλώνονται τα πλήρη στοιχεία του υπεύθυνου Διευθυντή Σπουδών του Κέντρου, και (Επαγγελματικά προσόντα)

 

-Απλό φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών του Διευθυντή Σπουδών εφόσονυπάρχει ,η βεβαίωση νόμιμης άσκησης του επαγγέλματος.

 

-Απλό φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας της Σχολής Οδηγών, (εφόσον υπάρχει) η της βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας της Σχολής / Σχολών Οδηγών.

 

-Απλό φωτοαντίγραφο του καταστατικού σύστασης ή ίδρυσης του νομικού προσώπου

 

-Απλό φωτοαντίγραφο οικοδομικής άδειας.

 

-Πιστοποιητικό πυρασφαλείας από την αρμόδια Υπηρεσία.

 

-Κάτοψη των χώρων (αίθουσα, γραφείο, βοηθητικοί χώροι) υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από αρμόδιο μηχανικό, από όπου θα προκύπτει η:

 

   αα. Για φυσικά πρόσωπα τουλάχιστον μία αίθουσα διδασκαλίας εμβαδού τουλάχιστον δέκα πέντε (15) τετραγωνικών μέτρων (μικτό) και χώρο υποδοχής εμβαδού τουλάχιστον δέκα (10) τετραγωνικών μέτρων (μικτό), μη συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων βοηθητικών χώρων.

 

   ββ. Για νομικά πρόσωπα που έχουν μέχρι και τρεις εταίρους ή μετόχους τουλάχιστον μία αίθουσα διδασκαλίας εμβαδού τουλάχιστον είκοσι (20) τετραγωνικών μέτρων (μικτό), και χώρο υποδοχής εμβαδού τουλάχιστον δέκα (10) τετραγωνικών μέτρων (μικτό), μη συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων βοηθητικών χώρων.

 

   γγ. Για νομικά πρόσωπα που έχουν άνω των τριών εταίρων ή μετόχων, τουλάχιστον δύο αίθουσες διδασκαλίας εμβαδού, η κάθε μία, τουλάχιστον είκοσι (20) τετραγωνικών μέτρων (μικτό), ή μιας αίθουσας εμβαδού τουλάχιστον σαράντα (40) τετραγωνικών μέτρων (μικτό), και χώρο υποδοχής εμβαδού τουλάχιστον δέκα (10) τετραγωνικών μέτρων (μικτό), μη συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων βοηθητικών χώρων. Μία τουλάχιστον αίθουσα διδασκαλίας θα είναι εξοπλισμένη με τα προβλεπόμενα μέσα στην παρ. 2 του άρθρου 10 του π.δ.208/02. Κάθε αίθουσα διδασκαλίας πρέπει να είναι ενιαία, να μην αποτελεί τμήμα κατοικίας, να έχει καλό φωτισμό, επαρκή αερισμό, καλή θέρμανση και επαρκή ηχομόνωση.

 

     δδ. Τίτλοι κυριότητας ή έγγραφα αποδεικτικά της νόμιμης χρήσης του παραπάνω χώρου.

 

     εε. Βεβαίωση ότι πρόκειται για χώρο κύριας χρήσης.

 

-Αποδεικτικό καταβολής υπέρ του Δημοσίου του ποσού που καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 12 του π.δ.208/02 και της κ.υ.α. 6776/734/2003 (ΦΕΚ 217/Β΄/26-2-2003

 

Για αναγγελία λειτουργίας ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.

 

-Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 με την οποία να δηλώνεται ότι το Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών είναι εξοπλισμένο, τουλάχιστον, με τα αναφερόμενα στο άρθρο 10, του π.δ. 208/02, υλικά και εποπτικά μέσα.

 

-Ονομαστική κατάσταση του διδακτικού προσωπικού του Κέντρου όπου θα αναγράφονται αναλυτικά τα προσόντα τους. Το διδακτικό προσωπικό αποτελείται από:

 

   β1. Εκπαιδευτές με ισχύουσα άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, κατόχους Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης ή του Πιστοποιητικού του άρθρου 13 του π.δ. 208/02. Στο ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. μπορούν να διδάσκουν εκπαιδευτές των οποίων η άδεια άσκησης επαγγέλματος Εκπαιδευτή έχει αφαιρεθεί για λόγους σωματικής ανικανότητας.

 

Εκπαιδευτές που κατέχουν αντίστοιχη άδεια από άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. θα πρέπει προηγουμένως να την μετατρέψουν σε ελληνική σύμφωνα με το π.δ 208/2002 β2. Πτυχιούχους ή διπλωματούχους Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ημεδαπής [ap1] με εξειδίκευση στα θέματα που καλύπτουν την ύλη που πρόκειται να [u2] .

 

-Αποδεικτικό καταβολής υπέρ του Δημοσίου του ποσού που καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 12 του π.δ. 208/02 και της κ.υ.α. 6776/734/2003 (ΦΕΚ 217/Β΄/26-2-2003.
 

 

Προϋποθέσεις 
Η άδεια ίδρυσης ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. χορηγείταιι: (α) σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένου και του αστικού συνεταιρισμού) στο όνομα των οποίων λειτουργούν Σχολές Οδηγών.(β) σε νομικά πρόσωπα, εφ` όσον στο όνομα όλων των μελών αυτών λειτουργούν Σχολές Οδηγών. 
 
Διαδικασία 
Βήμα 1:Για την άδεια ίδρυσης ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας , την αίτηση με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 
Βήμα 2 για την άδεια ίδρυσης ΚΕΘΕΥΟ: Ο υπάλληλος της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών παραλαμβάνει την αίτηση και ελέγχει τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν. 
Βήμα 3 για την άδεια ίδρυσης ΚΕΘΕΥΟ: Εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις χορηγείται η σχετική βεβαίωση. 
Βήμα 4 για την άδεια λειτουργίας ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.: Για την άδεια λειτουργίας ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας την αίτηση με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 
Βήμα 5 για την άδεια λειτουργίας ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.: Ο υπάλληλος της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών παραλαμβάνει την αίτηση και ελέγχει τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν. 
Βήμα 6 για την άδεια λειτουργίας ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.: Διενεργείται υποχρεωτικά αυτοψία στο χώρο του ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. από υπάλληλο της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, ο οποίος συντάσσει σχετικό πρακτικό που διατηρείται στο φάκελο του ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. 
Βήμα 7: Εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, χορηγείται η σχετική βεβαίωση.
 
 

Αναγγελία ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.)
 

Αρμόδιος φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Χρόνος διεκπεραίωσης: Έως ενενήντα (90) ημέρες από την περιέλευση του αιτήµατος και των τυχόν απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρµόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία (ο χρόνος δεσµεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία). Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει σιωπηρώς δεκτή και η άδεια έχει εκδοθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α’/3-5-2010). Ο ενδιαφερόμενος, στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α’/11-2-2004). Στον αιτούντα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), όταν θεωρεί ότι χωρίς νόμιμη αιτία δεν γίνεται δεκτή η αίτησή του ή ότι η διοίκηση καθυστερεί αναιτιολόγητα, παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης ή της παράλειψης της διοικητικής αρχής προς την οποία έχει υποβληθεί η αίτησή του.

Κόστος: - Για την χορήγηση της άδειας εκπαιδευτή 30,00 € - Για την έκδοση αντιγράφου άδειας εκπαιδευτή 30,00 €

Νομικό πλαίσιο: κ.υ.α. οικ.26640/2298/2014(ΦΕΚ 1302/Β 22-5-2014) π.δ. 208/2002 (ΦΕΚ 194/Α΄/23-8-2002) π.δ. 337/2003 (ΦΕΚ 291/Α΄/18-12-2003) κ.υ.α. 6776/734/2003 (ΦΕΚ 217/Β΄/26-2-2003) ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄)

Περιγραφή

Έργο του εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών είναι: α. να παρέχει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σε υποψηφίους οδηγούς αυτοκινήτων μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων κάθε κατηγορίας ή υποκατηγορίας. β. να παρίσταται, με εκπαιδευτικό όχημα, κατά την πρακτική εξέταση των υποψηφίων οδηγών που διενεργείται στις κατά τόπους Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας. γ. να παρέχει πρακτική εκπαίδευση σε κατόχους άδειας οδήγησης αυτοκινήτων μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων για τη βελτίωση της ικανότητας οδήγησης.

Γενικά Δικαιολογητικά

·    Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση: «Μετατροπή άδειας Εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών που εκδόθηκε από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) σε Ελληνική» 
(Απαραίτητο έγγραφο)

·    Απλό φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας οδήγησης 
Από το φωτοαντίγραφο πρέπει να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος πληροί τις προϋποθέσεις του εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του π.δ.208/02 δηλαδή "να είναι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης όλων των κατηγοριών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών."

·    Αποδεικτικό καταβολής υπέρ του Δημοσίου 
Το ποσό καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 12 του π.δ. 208/02 και της προβλεπόμενης κάθε φορά σχετικής κ.υ.α.

·    Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της ξένης άδειας εκπαιδευτή 
Το φωτοαντίγραφο είναι επικυρωμένο για τη γνησιότητα του περιεχομένου του από την αρμόδια αρχή. Το επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της ξένης άδειας εκπαιδευτή περιέρχεται στην οικεία υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών έπειτα από αλληλογραφία της υπηρεσίας αυτής με το Ελληνικό Προξενείο της χώρας έκδοσης. Όσα έγγραφα έχουν εκδοθεί από αρχές ξένου κράτους προσκομίζονται σε απλή μετάφραση.
Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Απόκτηση άδειας εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών

Αυτεπάγγελτα δικαιολογητικά

Αντίγραφο ποινικού μητρώου τύπου Α΄ έκδοσης του τελευταίου τριμήνου

Προϋποθέσεις

Η άδεια άσκησης επαγγέλματος Εκπαιδευτή χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα που πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α. Είναι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης όλων των κατηγοριών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών. β. Δεν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, λαθρεμπορία, παράβαση της νομοθεσίας για ναρκωτικά, απιστία, παράβαση καθήκοντος, έγκλημα κατά των ηθών, λιποταξία ή ανυποταξία σε περίοδο πολέμου, παθητική ή ενεργητική δωροδοκία, μέσα δε στην τελευταία, πριν την υποβολή των δικαιολογητικών, πενταετία για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα σε ποινές πάνω από δέκα (10) μήνες φυλάκισης αθροιστικά ή σε ποινές πάνω από ενενήντα (90) ημέρες φυλάκισης ή κράτησης αθροιστικά για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ή της νομοθεσίας για τα αυτοκίνητα γενικά. γ. Δεν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για παράνομη άσκηση του επαγγέλματος Εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών. δ. Δεν είναι υπάλληλοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή δεν ανήκουν στο προσωπικό του Δημοσίου των Ν.Π.Δ.Δ. και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α΄ 65), όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και συνταξιούχοι αυτών. Οι προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται καθ΄ όλη τη διάρκεια που ο ενδιαφερόμενος κατέχει άδεια Εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών. Αν οποτεδήποτε, παύσει να πληρούται οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις , ανακαλείται η άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή και επαναχορηγείται εφόσον παύσουν να υφίστανται οι λόγοι για τους οποίους αφαιρέθηκε. Κάθε κάτοχος άδειας εκπαιδευτή είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει άμεσα με αναφορά του, την αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών σε κάθε περίπτωση που παύει να πληρούται στο πρόσωπό του, έστω και μια από τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις.

Διαδικασία

Βήμα 1: Ο ενδιαφερόμενος αναγγέλλει στη Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας έναρξη της άσκησης του επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών καταθέτοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Βήμα 2: Η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά και ελέγχει εντός τριμήνου την πληρότητά τους.

Βήμα 3: Μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας των τριών μηνών (αρ. 3 του Ν. 3919/2011-ΦΕΚ 32/Α’/2-3-2011)τεκμαίρεται ότι το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως. Ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση αυτή, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α’/11-2-2004).